AKCJONARIAT

Akcjonariat:

AkcjonariuszIlość akcji i głosów na WZAUdział w kapitale zakładowymUdział w głosach na WZA
Novavis Group Spółka Akcyjna4 780 00056,76%56,76%
Marshall Nordic Limited1 618 60219,22%19,22%
Pozostali Akcjonariusze2 023 27324,03%24,03%
Razem8 421 875100%100%

Znaczący Akcjonariusze: próg 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu VOOLT Spółki Akcyjnej wynosi 421 093,75 akcji

Struktura kapitału zakładowego Emitenta przedstawia się następująco:

Lp.Seria akcjiLiczba akcji (w szt.)Udział w kapitale zakładowym (%)Udział w głosach (%)
  1.  A  1 000 000  11,87%  11,87%
  2.  B  750 000  8,91%  8,91%
  3.  C  1 000 000  11,87%  11,87%
  4.  D  2 062 500  24,49%  24,49%
  5.  E  3 609 375  42,86%  42,86%
  Razem  8 421 875  100%  100%

Akcje serii A, B, C, D i E są akcjami zwykłymi na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję.