Strategia

Wyciąg ze strategii Emitenta, opublikowanej w całości w Dokumencie Informacyjnym dla akcji serii A i B (Podpunkt 13.2, strony 46-47):

Priorytetem dla Novavis Spółki Akcyjnej („Emitent”) pozostaje osiągnięcie długoterminowej wysokiej wartości kapitałowej spółki oraz ugruntowanie pozycji na rynku odnawialnych źródeł energii („OZE”) w Polsce. Novavis S.A. rozpoczęła proces tworzenia grupy podmiotów zależnych, w skład której wchodzić będą spółki celowe.

Docelowo, nowe podmioty w strukturze Grupy Novavis S.A. mają uzyskać autonomię w swoich kompetencjach na poziomie własnych działań celowych, ale w każdej z nich Emitent zachowa kontrolę na poziomie udziałów. Emitent przygotowuje pakiet zadań zarządczych w spółkach celowych, tak by mogły w drugim etapie samodzielnie osiągać cele wyznaczone przez Emitenta. Spółki będą mogły także dywersyfikować własne przychody z działalności, które uznają za przychodowe. Taka struktura zarządzania kompetencjami oraz elastyczność działań ma przyczynić się do znaczącego wzrostu wartości kapitałowej całej Grupy Novavis S.A., w tym samego Emitenta.

Emitent, jako spółka dominująca w grupie zorganizuje finansowanie inwestycji z wykorzystywaniem wachlarza różnych źródeł i instrumentów finansowych.

Zarząd Spółki Novavis S.A. („Emitent”) w dniu 24 listopada 2014 roku podjął uchwałę o rozpoczęciu prac nad pozyskiwaniem finansowania celem realizacji strategii Spółki. Cel ten ma zostać osiągnięty przez skorzystanie z dotacji unijnych, emisję własnych papierów dłużnych, kredyty komercyjne oraz pozyskanie strategicznego partnera inwestycyjnego. Decyzja ta powinna mieć istotny wpływ na poziom generowanych wyników oraz przepływów finansowych spółki, szczególnie w średnim terminie, jak również odnieść skutek w zwiększeniu nakładów inwestycyjnych przez spółki celowe.

W przypadku emisji papierów dłużnych, środki finansowe będą pozyskiwane od podmiotów finansujących w drodze emisji przez Emitenta własnych obligacji, które będą bezpośrednio przeznaczane na rozbudowę własnych inwestycji realizowanych z udziałem środków unijnych ewentualnie posłużą jako dokapitalizowanie spółek zależnych poprzez objęcia udziałów w spółkach celowych Grupy Novavis S.A. Zostaną one przeznaczane na odrębne, komercyjne inwestycje infrastrukturalne realizowane przez spółki celowe z Grupy Emitenta.

W przypadku kredytów, środki finansowe przeznaczane będą jako uzupełnienie środków własnych w montażach finansowych, służących realizacji inwestycji infrastrukturalnych, zarówno w oparciu o dotacje unijne, jak i wspieranych poprzez podmioty finansujące.

PLANOWANA STRUKTURA GRUPY NOVAVIS S.A.:

  • Novavis S.A. – Spółka dominująca grupy,
  • VOOLT Sp. z o.o. – Spółka realizująca się w dystrybucji produktów i usług z segmentu OZE do grupy „prosumentów” jako potencjalnych odbiorców m.in. mikro i małych instalacji fotowoltaicznych. VOOLT zwiększy przychody i zyski Grupy Novavis S.A. wykorzystując dobrą koniunkturę od 2015 roku, związaną między innymi z zapowiadanymi dotacjami na kupno i montaż wspomnianych instalacji PV. Dodatkowo należy się spodziewać uruchomienia podobnych programów wsparcia finansowego dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Dotacje i preferencyjne pożyczki rozdysponowywane będą np. przez NFOŚiGW, BOŚ, ARMiR i IZ RPO. Same gospodarstwa wiejskie mają zostać objęte dotacjami w kwocie min. 17,25 mln euro. Program „prosument” to dodatkowe 600 mln zł., z czego 450 mln zł zostanie udostępnione w formie niskooprocentowanych pożyczek (1%) a 150 mln zł w formie dotacji. Pierwsza, pilotażowa transza środków przewidziana na lata 2014-15 wyniesie 300 mln zł. Kwota ta zostanie podzielona po równo między gminy, wojewódzkie fundusze i banki.
  • Spółka projektowo-budowlano–wykonawcza instalacji fotowoltaicznych. Posiadająca pełne kompetencje w zakresie serwisu i eksploatacji technicznej rozwiązań PV. Spółka będzie realizowała wykonawstwo i serwis zarówno instalacji własnych jak i tych pozyskanych z rynku.
  • Spółki celowe do projektów małych i dużych elektrowni fotowoltaicznych. Dziś spółka Novavis S.A. posiada dwa projekty („Chata” Sp. z o.o. i SPV ENERGIA sp. Z o.o.). W dalszej kolejności w 2015 roku planuje powołać dwa lub trzy nowe projekty o łącznej mocy 2 -5 MW oraz przystąpić w roli udziałowca w spółkach budujących elektrownie PV, które emitent projektuje dla inwestorów zewnętrznych. Grupa na obecnym etapie oraz w momencie stworzenia wymienionych spółek posiada kompetencje dewelopera farm fotowoltaicznych i będzie w swej działalności czerpać z tego przychody, co przełoży się na pozytywny wynik finansowy. Emitent będzie uczestniczył w projektach deweloperskich przeznaczonych do upłynnienia.

Zaangażowanie kapitałowe Emitenta w spółki budujące elektrownie fotowoltaiczne na etapie projektowania pozwoli uzyskać znaczny wzrost wartości zainwestowanego kapitału w okresie od roku do dwóch-trzech lat. Następnie Zarząd planuje wyjście z inwestycji wraz z inwestorem lub odsprzedaż posiadanych udziałów po bieżącej wartości i reinwestować osiągane zyski w dalsze projekty związane z budową instalacji OZE. Jednocześnie udział w projekcie pozwala zapewnić przychody dla firm z grupy w momencie budowy oraz w okresie serwisu i eksploatacji.

Zarząd Emitenta ocenia, że odnawialne źródła energii pozostaną priorytetem Komisji Europejskiej na lata 2014 -2020. Szef nowej Komisji Jean-Claude Juncker poinformował, że będą one jednym z kilku priorytetowych obszarów innowacji, na których ma się skupić Komisja. Europejski plan inwestycyjny na poziomie 300 miliardów euro kierowany będzie w dużej części do firm z sektora prywatnego, w tym działających na rynku OZE oraz prowadzących inwestycje w sieci energetyczne. Jednocześnie, jak podaje amerykański Bloomberg, Polska potrzebuje 10 miliardów euro by sprostać celom postawionym przez UE do 2030 r. W ramach pozyskania na te cele środków, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju przygotował program preferencyjnego finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii. Pula środków ma sfinansować 500 MW mocy pochodzących z nowych inwestycji w OZE. Pożyczki mają objąć cały sektor ,,czystej energii w Polsce”, w tym także budowę sieci dystrybucyjnych.

Nowa perspektywa finansowa UE dla Polski na lata 2014-2020 w jeszcze większym stopniu niż poprzednia, kierunkuje wsparcie dla innowacji związanych z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych, a cały budżet przyznanych środków dla Polski w jej ramach wynosi 82,5 mld euro i jest większy o 10 mld od funduszy przypadających na lata 2007-2013.