ŁAD KORPORACYJNY

Ład korporacyjny:

Zarząd Spółki:

Marek Stachura – Prezes Zarządu

Absolwent studiów na kierunku elektroniki, specjalność telekomunikacja Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, podyplomowe studia zarządzania bezpieczeństwem w przemyśle oraz podyplomowe studia MBA. Do 1996 roku pracował w Administracji Państwowej w pionie telekomunikacji i informatyki. Następnie związał się z branżą telekomunikacyjną, w której jako manager brał udział między innymi w realizacji budowy sieci teleinformatycznej Lotniska Okęcie oraz projektów światłowodowych związanych z międzynarodową transmisją danych i stworzeniem kolokacji sieci teleinformatycznej na terenie Polski, Ukrainy, Czech i Niemiec. Uprzednio pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej VOOLT S.A. (wcześniej Novavis S.A.) w okresie od dnia rejestracji Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, to jest od 16 kwietnia 2012 roku do dnia 29 czerwca 2021 roku, jak również Członka Rady Nadzorczej Novavis Group S.A. (notowanej na Głównym Rynku GPW).

Pełni funkcje Dyrektora Zarządzającego Marshall Nordic Limited oraz Prezesa Zarządu Novavis Storage sp. z o.o.

Rada Nadzorcza:

Piotr Karmelita – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Życiorys zawodowy Pana Piotra Karmelity

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw. Przez cały okres aktywności zawodowej związany z rynkiem kapitałowym i inwestycjami o charakterze publicznym i niepublicznym. Pracę rozpoczynał w spółce Dom Maklerski BMT S.A. (w latach 1995-2002) i przed powierzeniem mu funkcji Prezesa Zarządu był asystentem (w latach 1995-1996), kierownikiem projektu (1997), dyrektorem (1998), a następnie Członkiem Zarządu (od 1999 roku). W ramach kierowanego departamentu był odpowiedzialny za wyceny przedsiębiorstw, pozyskiwanie środków finansowych dla spółek poprzez emisję na rynku publicznym, obsługę procesów łączenia i przejmowania przedsiębiorstw związanych z rynkiem publicznym oraz opracowywanie dokumentacji ofertowej na potrzeby emisji publicznych. W latach 2002-2010 związany z grupą BB Investment S.A., gdzie jako Członek Zarządu, zajmował się procesem nadzoru właścicielskiego nad spółkami w grupie oraz inwestycjami na rynku niepublicznym o charakterze seed-capital i start-up. Od 2006 roku do końca 2010 roku pełnił również funkcję Członka Zarządu BBI Capital NFI S.A. (obecnie Impera Capital S.A.), gdzie zajmował się zarządzaniem funduszem o charakterze private equity. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wycen przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, prowadzeniu publicznych ofert akcji i transakcji na rynku prywatnym.

* Pełni funkcję Prezesa Zarządu Novavis Group Spółka Akcyjna, która posiada 56,76% akcji VOOLT Spółka Akcyjna.

***

Paweł Krzyształowicz – Członek Rady Nadzorczej

Życiorys zawodowy Pana Pawła Krzyształowicza

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w specjalizacji badań rynku i marketingu. Od 2011 roku związany z kilkunastoma spółkami z polskiego rynku kapitałowego w zakresie relacji inwestorskich, ładu korporacyjnego, doradztwa strategicznego, compliance, prawa handlowego, a także pośrednictwa w kontaktach z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie na rynkach NewConnect i Catalyst, Komisją Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz Krajowym Rejestrem Sądowym. Obecnie pełni funkcje menadżera wielkoskalowych projektów z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii, a także doradcy kilku polskich spółek handlowych w zakresie strategii i finansów. Uczestnik wielkoskalowych projektów koncepcyjnych, deweloperskich, budowlanych, nadzorczych i odbiorczych z dziedziny fotowoltaiki oraz magazynowania energii. Na przestrzeni ostatnich lat odpowiedzialny za relacje biznesowe oraz negocjacje podmiotów z międzynarodowymi przedsiębiorstwami i funduszami inwestycyjnymi, między innymi z Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Holandii, Węgier, Litwy, Stanów Zjednoczonych oraz Chińskiej Republiki Ludowej.

* Pełni funkcję Członka Zarządu Novavis Group Spółka Akcyjna, która posiada 56,76% akcji VOOLT Spółka Akcyjna. Jednocześnie jest Akcjonariuszem Novavis Group Spółka Akcyjna, posiadając 7,54% akcji tej spółki.

***

Leszek  Cwojdziński – Członek Rady Nadzorczej

Życiorys zawodowy Pana Leszka Cwojdzińskiego

Wychowanek Aeroklubu Poznańskiego, absolwent VII LO im. Dąbrówki w Poznaniu, i Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Studia skończył z wyróżnieniem w 1979 r. W roku 1984 ukończył z tytułem mgr kierunek: pedagogika, specjalność psychologia lotnicza, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i kontynuował kształcenie:

  • w latach 2000-2001 studia podyplomowe – nazwa: „Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony”, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa;
  • w roku 2006 studia podyplomowe – nazwa: „Polityka Bezpieczeństwa i Obrony”. Akademia Obrony NATO w Rzymie;
  • w roku 2008 studia podyplomowe – nazwa: „Bezpieczeństwo i zarządzanie rezerwami” Operacyjne Studium Bundeswehry, Poczdam;
  • w roku 2019 Doktor habilitowany inż., tytuł osiągnięcia naukowego: autorska monografia i cykl publikacji zatytułowany ogólnie: Użycie i eksploatacja pilotowanych i bezpilotowych platform w operacjach bojowych. Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska.

Od 1979 do 1985 r. pilot instruktor w 60 Lotniczym Pułku Szkolnym w Radomiu. Po szkoleniu na Su-22, w 1986 r. w 6 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Pile, pełnił kolejno funkcje dowódcy klucza lotniczego, dowódcy eskadry, zastępcy dowódcy pułku do spraw liniowych. W 1992 r. ukończył Akademię Lotniczą Sił Powietrznych im. Jurija Gagarina . Obowiązki dowódcy 7 Pułku Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego w Powidzu objął w 1996 r. Od 2000 r. dowódca 21 Bazy Lotniczej w Powidzu. W 2002 r. pełnił obowiązki dowódcy 3 Bazy Lotniczej we Wrocławiu. W 2003 r. objął stanowisko Zastępcy Dowódcy 3 Korpusu Obrony Powietrznej. Pracę doktorską z teledetekcji – rozpoznania obrazowego obronił w Wojskowej Akademii Technicznej w 2003 r. W dniu 15 sierpnia 2005 r. otrzymał nominację na stopień generała brygady. Od 2005 r. Szef Lotnictwa Sił Powietrznych. W 2007 r. Zastępca Szefa Zarządu Szkolenia P7 Sztabu Generalnego WP. Dnia 15 sierpnia 2010 r. mianowany na stopień gen. dywizji, objął obowiązki Szefa Szkolenia Sił Powietrznych,. W latach 2012-2013 kierował Departamentem Polityki Zbrojeniowej MON, współtwórca i pierwszy szef I3TO. Posiada nalot 2500 godzin na samolotach odrzutowych i tytuł pilota wojskowego klasy mistrzowskiej. Wyróżniony „Statuetką Ikara” i medalem „Zasłużony Pilot Wojskowy RP”. Odznaczony Złotym KrzyżemZasługi, Krzyżem Zasługi Lotniczej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 2016 r. dyrektor programów wojskowych w Airbus Poland. W 2019 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie transport na wydziale inżynierii transportu Politechniki Poznańskiej.

* Pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Novavis Group Spółka Akcyjna, która posiada 56,76% akcji VOOLT Spółka Akcyjna.

***

Tomasz Bartel – Członek Rady Nadzorczej

Życiorys zawodowy Pana Tomasza Bartela

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w specjalności Fizyka i Informatyka, a także Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie w specjalności Informatyka. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie Koźmińskiego w Warszawie. Od ponad 25 lat związany z branżą IT. Przez wiele lat pracował jako specjalista a następnie na stanowiskach kierowniczych różnego szczebla w firmach z grupy 500 największych przedsiębiorstw na świecie (Fortune 500) takich jak Cisco Systems, IBM oraz Riverbed. Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu biznesu na rynkach krajowych i zagranicznych. Od czterech lat związany z Grupą Passus S.A. w ramach której odpowiada za rozwój i ekspansję na rynki Europejskie produktów i usług pod marką Sycope. W przeszłości zasiadał również w organach nadzorczych i zarządach spółek prywatnych jak również publicznych notowanych na rynku New Connect.

* Pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Novavis Group Spółka Akcyjna, która posiada 56,76% akcji VOOLT Spółka Akcyjna.

***

Roman Żelazny – Członek Rady Nadzorczej

Życiorys zawodowy Pana Romana Żelaznego

Pan Roman Żelazny (ur. 1953) jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego (1978). W latach 2003 – 2014 był współorganizatorem, wykonawcą, tłumaczem, opiekunem merytorycznym projektów w ramach programów agend rządowych oraz instytucji pozarządowych, m.in. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Agencji Rozwoju Lokalnego w Lublinie, Urzędów Marszałkowskich w Lublinie i Gdańsku, Fundacji „Nasza Nadzieja” i innych, realizowanych w Niemczech, Austrii, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Luxemburgu – w zakresie kultury i zabytków, ochrony środowiska, inżynierii wodnej, recyklingu, zapobiegania i zwalczania powodzi, odnawialnych źródeł energii, technologii produkcji żywności, rekultywacji i odzyskiwania terenów zdegradowanych przez przemysł, kultury. Od roku 2005 do dnia dzisiejszego jest Prezesem Fundacji “Zacny Uczynek” działającej na rzecz demokracji, wolności, dobroczynności, humanizmu oraz państwa prawa. Podstawowe cele Fundacji: charytatywny, edukacyjny, promocyjny; stypendia, konferencje popularnonaukowe, wolontariat. Współpraca partnerska, stypendialna bądź sponsorska między innymi z: Urząd Marszałkowski Woj. Lubelskiego, UMCS, Uniwersytet Opolski, Muzeum Łazienki Królewskie, PGNiG, Polski Cukier S.A., PGE Dystrybucja S.A., Kartonex Sp z o.o. i inne. W latach 2003 – 2013 pełnił funkcję Prezesa ECHO ENTERPRISE Sp. z o.o. (działalność prasowa, publicystyczna i wydawnicza), a wcześniej, w latach 1983 – 1997 pracował w redakcji „Pogląd” (w Berlinie), był korespondentem niemieckim „Nowego Dziennika” w Nowym Jorku oraz pracował w rozgłośni Polskiego Radia „Wolna Europa” Monachium – Warszawa. Pełnił funkcję menedżera projektu i pełnomocnika Prorektor Uniwersytetu Opolskiego ds. utworzenia Ośrodka Zaawansowanych Studiów Politycznych, Dialogu i Stosunków Międzynarodowych oraz Centrum Nowoczesnych Technologii w Energetyce w Dąbrowie k. Opola.

* Pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Novavis Group Spółka Akcyjna, która posiada 56,76% akcji VOOLT Spółka Akcyjna.