EBI 5/2024: Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

Zarząd VOOLT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonego w załączniku do Uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024”.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 4a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Marek Stachura – Prezes Zarządu

Załączniki:

VOOLT – Formularz DPNC 2024

EBI 4/2024: Raport Roczny VOOLT S.A. za rok obrotowy 2023

Zarząd VOOLT Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości treść Raportu Rocznego VOOLT S.A. za 2023 rok. Wszelkie załączniki dołączone do niniejszego raportu stanowią integralną część Raportu Rocznego za rok obrotowy 2023.

Załączniki:

  1. Sprawozdanie Zarządu VOOLT S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
  2. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2023.
  3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2023.
  4. Oświadczenie Spółki w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Raport Roczny VOOLT – Raport Roczny za Rok Obrotowy 2023

Raport Roczny VOOLT – Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki [2023]

Raport Roczny VOOLT – Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe [2023]

Raport Roczny VOOLT – Sprawozdanie Biegłego Rewidenta [2023]

Raport Roczny VOOLT – Dobre Praktyki Spółki Notowanej na NewConnect [2023]

Marek Stachura – Prezes Zarządu

EBI 3/2024: Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI numer 1/2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku, Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o zmianie terminów publikacji raportów okresowych w 2024 roku.

Zmiana terminu dotyczy publikacji Raportu Rocznego za rok obrotowy 2023, w związku z tym, że Emitent zgodnie z treścią § 6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” nie będzie  przekazywał raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego 2023 i przekaże Raport Roczny nie później niż w terminie 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy.

Wobec powyższego, Emitent podaje nowe terminy publikacji raportów w roku 2024:

Raporty kwartalne:

– 15 maja 2024 roku – raport okresowy za I kwartał 2024 roku,

– 14 sierpnia 2024 roku – raport okresowy za II kwartał 2024 roku,

– 14 listopada 2024 roku – raport okresowy za III kwartał 2024 roku.

Raport roczny:

– 20 marca 2024 roku – raport roczny za 2023 rok.


Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do publicznej wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.


Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Marek Stachura – Prezes Zarządu

EBI 2/2024: Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem

Zarząd VOOLT S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 2 lutego 2024 roku podpisana została umowa z firmą audytorską Primefields sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Granicznej 29, posiadającą numer NIP: 634 272 27 97.

Przedmiotem zawartej umowy jest przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 roku oraz zbadanie ksiąg rachunkowych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, na podstawie których to sprawozdanie zostało sporządzone, jak również przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku, wraz ze zbadaniem ksiąg rachunkowych obejmujących okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marek Stachura – Prezes Zarządu

EBI 1/2024: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty okresowe w roku 2024 będą publikowane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:

– 14 lutego 2024 roku – raport okresowy za IV kwartał 2023 roku,

– 15 maja 2024 roku – raport okresowy za I kwartał 2024 roku,

– 14 sierpnia 2024 roku – raport okresowy za II kwartał 2024 roku,

– 14 listopada 2024 roku – raport okresowy za III kwartał 2024 roku.

Raport roczny:

– 26  kwietnia 2024 roku – raport roczny za 2023 rok.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marek Stachura – Prezes Zarządu

EBI 6/2023: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 13 czerwca 2023 roku

Zarząd VOOLT S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy VOOLT S.A. w dniu 13 czerwca 2023 roku.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Marek Stachura – Prezes Zarządu


Załączniki:

Treść Uchwał podjętych na ZWZA w dniu 13 czerwca 2023.pdf

EBI 7/2023: Powołanie Członka Rady Nadzorczej na nową pięcioletnią kadencję

Zarząd Spółki VOOLT S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 13 czerwca 2023 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło Uchwałę Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VOOLT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Pana Romana Żelaznego na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. Zgodnie z § 13 ust. 13.1 Statutu Spółki kadencja Członków Rady Nadzorczej VOOLT S.A. trwa pięć lat.

W załączeniu Emitent przekazuje życiorys Członka Rady Nadzorczej sporządzony zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marek Stachura – Prezes Zarządu


Załączniki:

Życiorys zawodowy Pana Romana Żelaznego.pdf

EBI 5/2023: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOOLT S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki VOOLT S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2023 roku o godzinie 11:30 w siedzibie Novavis Group Spółka Akcyjna przy ulicy Wspólnej 70 (Park Avenue, 5 Piętro), 00-687 Warszawa.

W załączeniu Emitent przekazuje treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z załącznikiem, wzór pełnomocnictwa oraz informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marek Stachura – Prezes Zarządu


Załączniki:

ZWZ 13.06.23 – Ogłoszenie

ZWZ 13.06.23 – Projekty Uchwał

ZWZ 13.06.23 – Formularz Pełnomocnictwa

ZWZ 13.06.23 – Struktura Kapitału Zakładowego