EBI 1/2023: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty okresowe w roku 2023 będą publikowane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:

– 14 lutego 2023 roku – raport okresowy za IV kwartał 2022 roku,

– 12 maja 2023 roku – raport okresowy za I kwartał 2023 roku,

– 11 sierpnia 2023 roku – raport okresowy za II kwartał 2023 roku,

– 14 listopada 2023 roku – raport okresowy za III kwartał 2023 roku.

Raport roczny:

– 21 kwietnia 2023 roku – raport roczny za 2022 rok.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Marek Stachura – Prezes Zarządu

EBI 19/2022: Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku

Zarząd Spółki VOOLT S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu kwartalnego za III kwartał 2022 roku.


Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marek Stachura – Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport Kwartalny VOOLT S.A. za III Q 2022.pdf

EBI 18/2022: Uzupełnienie raportu bieżącego EBI numer 17/2022

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym dokonuje uzupełnienia raportu bieżącego EBI numer 17/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 roku o załącznik stanowiący życiorys zawodowy Pana Marka Stachury – powołanego w dniu dzisiejszym do Zarządu Spółki na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki – wraz z informacjami, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marek Stachura – Prezes Zarządu

Załączniki:

Życiorys zawodowy Pana Marka Stachury

EBI 17/2022: Powołanie Prezesa Zarządu VOOLT S.A.

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu dzisiejszym, to jest 23 sierpnia 2022 roku, Rada Nadzorcza Emitenta powołała Pana Marka Stachura do Zarządu Spółki na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.


Uprzednio, zgodnie z komunikatem bieżącym EBI numer 14/2022 z dnia 15 lipca 2022 roku („Zmiany w składzie Zarządu spółki VOOLT S.A.”) do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu począwszy od dnia 16 lipca 2022 roku delegowany był Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Karmelita. Pan Piotr Karmelita złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu z dniem dzisiejszym, to jest 23 sierpnia 2022 roku, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym EBI numer 16/2022 („Rezygnacja Członka Zarządu VOOLT S.A.”).


W załączeniu do niniejszego komunikatu Emitent przekazuje życiorys zawodowy Pana Marka Stachury, wraz z informacjami, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marek Stachura – Prezes Zarządu

EBI 16/2022: Rezygnacja Członka Zarządu VOOLT S.A.

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 23 sierpnia 2022 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone przez Pana Piotra Karmelitę, Przewodniczącego Rady Nadzorczej VOOLT S.A. delegowanego od dnia 16 lipca 2022 roku do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta.

Zgodnie z treścią zawiadomienia Pan Piotr Karmelita złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, tym samym powrócił do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej VOOLT S.A.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Piotr Karmelita – Członek Zarządu

EBI 15/2022: Raport kwartalny za II kwartał 2022 roku

Zarząd Spółki VOOLT S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu kwartalnego za II kwartał 2022 roku.


Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Piotr Karmelita – Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport Kwartalny VOOLT S.A. za II Q 2022.pdf

EBI 14/2022: Zmiany w składzie Zarządu spółki VOOLT S.A.

Spółka VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 15 lipca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o delegowaniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Piotra Karmelity do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu. Delegacja została udzielona na okres dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały tj. od dnia 16 lipca 2022 roku.

Powyższa zmiana w Zarządzie Spółki powstała w związku z brzmieniem art. 387 § 1 w zw. z art. 387 § 3 k.s.h., zgodnie z którym członek zarządu spółki zależnej nie może pełnić funkcji członka rady nadzorczej spółki dominującej. Pan Marek Stachura pełnił funkcję Prezesa Zarządu VOOLT S.A.  (spółka zależna), będąc jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej Novavis Group S.A. (spółka dominująca), co było niezgodne z ww. przepisem. W związku z tym w dniu dzisiejszym, to jest 15 lipca 2022 roku, Pan Marek Stachura złożył rezygnację z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu Emitenta ze skutkiem na dzień 16 lipca 2022 r., natomiast Rada Nadzorcza dokonała oddelegowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Pana Piotra Karmelity, do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu począwszy od dnia 16 lipca 2022 r.  Pan Marek Stachura dalej pozostaje Członkiem Rady Nadzorczej Novavis Group S.A.

W załączeniu Emitent przekazuje życiorys Pana Piotra Karmelity – Przewodniczącego Rady Nadzorczej VOOLT S.A. delegowanego do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w Spółce, sporządzony zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marek Stachura – Prezes Zarządu


Załączniki:

Życiorys zawodowy Pana Piotra Karmelity.pdf

EBI 13/2022: Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki VOOLT S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 27 czerwca 2022 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło Uchwały Nr 14, 15 oraz 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VOOLT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. W związku ze złożoną rezygnacją Członka Rady Nadzorczej Pana Leszka Puściana (o której Spółka informowała raportem bieżącym EBI numer 26/2021 z dnia 24 września 2021 roku o nazwie „Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej”), z dniem 27 czerwca 2022 roku powołano do składu Rady Nadzorczej Emitenta Pana Leszka Cwojdzińskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej. Jednocześnie z dniem 27 czerwca 2022 roku odwołano ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Eugeniusza Świtońskiego pełniącego dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej, w którego miejsce powołano do składu Rady Nadzorczej Emitenta Pana Tomasza Bartela na funkcję Członka Rady Nadzorczej. Zgodnie z § 13 ust. 13.1 Statutu Spółki kadencja Członków Rady Nadzorczej VOOLT S.A. trwa pięć lat.

W załączeniu Emitent przekazuje życiorysy nowych Członków Rady Nadzorczej sporządzone zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marek Stachura – Prezes Zarządu


Załączniki:

Życiorys zawodowy Pana Leszka Cwojdzińskiego.pdf

Życiorys zawodowy Pana Tomasza Bartela.pdf

EBI 12/2022: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 27 czerwca 2022 roku

Zarząd VOOLT S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy VOOLT S.A. w dniu 27 czerwca 2022 roku.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż w ramach Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki VOOLT S.A. w dniu 27 czerwca 2022 roku dokonano zmian w Statucie Spółki (Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki VOOLT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany statutu spółki). Jednocześnie Akcjonariusze przyjęli tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany, o których mowa w Uchwale nr 17.

Zgodnie z Uchwałą nr 17 zmieniony został § 7 ust. 7.1 oraz § 7 ust. 7.7 Statutu Spółki w następujący sposób:

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 7.1.:

„7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 842.187,50 zł (słownie: osiemset czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 8.421.875 (słownie: osiem milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym na: 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 2.062.500 (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii D oraz 3.609.375 (słownie: trzy miliony sześćset dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii E.”

zastępuje się następującym brzmieniem:

„7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 842.187,50 zł (słownie: osiemset czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 8.421.875 (słownie: osiem milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym na: 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 2.062.500 (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 3.609.375 (słownie: trzy miliony sześćset dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E.”

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 7.7.:

„7.7. W okresie do dnia 1 czerwca 2019 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nieprzekraczającą 631 640,62 PLN (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset czterdzieści złotych i sześćdziesiąt dwa grosze) tj. do kwoty 1 473 828,12 PLN (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych i dwanaście groszy) – kapitał docelowy.”

zastępuje się następującym brzmieniem:

„7.7. W okresie do dnia 1 czerwca 2025 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nieprzekraczającą 631 640,62 PLN (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset czterdzieści złotych i sześćdziesiąt dwa grosze) tj. do kwoty 1 473 828,12 PLN (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych i dwanaście groszy) – kapitał docelowy.”

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Marek Stachura – Prezes Zarządu


Załączniki:

Treść Uchwał podjętych na ZWZA w dniu 27 czerwca 2022.pdf

Tekst Jednolity Statutu Spółki po ZWZA z dnia 27 czerwca 2022.pdf