EBI 6/2023: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 13 czerwca 2023 roku

Zarząd VOOLT S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy VOOLT S.A. w dniu 13 czerwca 2023 roku.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Marek Stachura – Prezes Zarządu


Załączniki:

Treść Uchwał podjętych na ZWZA w dniu 13 czerwca 2023.pdf

EBI 7/2023: Powołanie Członka Rady Nadzorczej na nową pięcioletnią kadencję

Zarząd Spółki VOOLT S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 13 czerwca 2023 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło Uchwałę Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VOOLT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Pana Romana Żelaznego na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. Zgodnie z § 13 ust. 13.1 Statutu Spółki kadencja Członków Rady Nadzorczej VOOLT S.A. trwa pięć lat.

W załączeniu Emitent przekazuje życiorys Członka Rady Nadzorczej sporządzony zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marek Stachura – Prezes Zarządu


Załączniki:

Życiorys zawodowy Pana Romana Żelaznego.pdf

EBI 5/2023: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOOLT S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki VOOLT S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2023 roku o godzinie 11:30 w siedzibie Novavis Group Spółka Akcyjna przy ulicy Wspólnej 70 (Park Avenue, 5 Piętro), 00-687 Warszawa.

W załączeniu Emitent przekazuje treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z załącznikiem, wzór pełnomocnictwa oraz informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marek Stachura – Prezes Zarządu


Załączniki:

ZWZ 13.06.23 – Ogłoszenie

ZWZ 13.06.23 – Projekty Uchwał

ZWZ 13.06.23 – Formularz Pełnomocnictwa

ZWZ 13.06.23 – Struktura Kapitału Zakładowego

EBI 3/2023: Raport Roczny VOOLT S.A. za rok obrotowy 2022

EBI 3/2023: Raport Roczny VOOLT S.A. za rok obrotowy 2022

Zarząd VOOLT Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości treść Raportu Rocznego VOOLT S.A. za 2022 rok. Wszelkie załączniki dołączone do niniejszego raportu stanowią integralną część Raportu Rocznego za rok obrotowy 2022.

Załączniki:

  1. Sprawozdanie Zarządu VOOLT S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
  2. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2022.
  3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2022.
  4. Oświadczenie Spółki w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Marek Stachura – Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport Roczny VOOLT – Raport Roczny za Rok Obrotowy 2022 rozmiar: 375 KB

VOOLT – Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki [2022] rozmiar: 520.9 KB

VOOLT – Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe [2022] rozmiar: 827.1 KB

VOOLT – Sprawozdanie Biegłego Rewidenta [2022].pdf rozmiar: 319.4 KB

VOOLT – Dobre Praktyki Spółki Notowanej na NewConnect [2022] rozmiar: 351.1 KB

EBI 1/2023: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty okresowe w roku 2023 będą publikowane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:

– 14 lutego 2023 roku – raport okresowy za IV kwartał 2022 roku,

– 12 maja 2023 roku – raport okresowy za I kwartał 2023 roku,

– 11 sierpnia 2023 roku – raport okresowy za II kwartał 2023 roku,

– 14 listopada 2023 roku – raport okresowy za III kwartał 2023 roku.

Raport roczny:

– 21 kwietnia 2023 roku – raport roczny za 2022 rok.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Marek Stachura – Prezes Zarządu

EBI 19/2022: Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku

Zarząd Spółki VOOLT S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu kwartalnego za III kwartał 2022 roku.


Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marek Stachura – Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport Kwartalny VOOLT S.A. za III Q 2022.pdf