EBI 13/2022: Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki VOOLT S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 27 czerwca 2022 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło Uchwały Nr 14, 15 oraz 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VOOLT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. W związku ze złożoną rezygnacją Członka Rady Nadzorczej Pana Leszka Puściana (o której Spółka informowała raportem bieżącym EBI numer 26/2021 z dnia 24 września 2021 roku o nazwie „Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej”), z dniem 27 czerwca 2022 roku powołano do składu Rady Nadzorczej Emitenta Pana Leszka Cwojdzińskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej. Jednocześnie z dniem 27 czerwca 2022 roku odwołano ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Eugeniusza Świtońskiego pełniącego dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej, w którego miejsce powołano do składu Rady Nadzorczej Emitenta Pana Tomasza Bartela na funkcję Członka Rady Nadzorczej. Zgodnie z § 13 ust. 13.1 Statutu Spółki kadencja Członków Rady Nadzorczej VOOLT S.A. trwa pięć lat.

W załączeniu Emitent przekazuje życiorysy nowych Członków Rady Nadzorczej sporządzone zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Marek Stachura – Prezes Zarządu


Załączniki:

Życiorys zawodowy Pana Leszka Cwojdzińskiego.pdf

Życiorys zawodowy Pana Tomasza Bartela.pdf

EBI 12/2022: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 27 czerwca 2022 roku

Zarząd VOOLT S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy VOOLT S.A. w dniu 27 czerwca 2022 roku.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż w ramach Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki VOOLT S.A. w dniu 27 czerwca 2022 roku dokonano zmian w Statucie Spółki (Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki VOOLT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany statutu spółki). Jednocześnie Akcjonariusze przyjęli tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany, o których mowa w Uchwale nr 17.

Zgodnie z Uchwałą nr 17 zmieniony został § 7 ust. 7.1 oraz § 7 ust. 7.7 Statutu Spółki w następujący sposób:

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 7.1.:

„7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 842.187,50 zł (słownie: osiemset czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 8.421.875 (słownie: osiem milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym na: 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 2.062.500 (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii D oraz 3.609.375 (słownie: trzy miliony sześćset dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii E.”

zastępuje się następującym brzmieniem:

„7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 842.187,50 zł (słownie: osiemset czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 8.421.875 (słownie: osiem milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym na: 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 2.062.500 (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 3.609.375 (słownie: trzy miliony sześćset dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E.”

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 7.7.:

„7.7. W okresie do dnia 1 czerwca 2019 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nieprzekraczającą 631 640,62 PLN (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset czterdzieści złotych i sześćdziesiąt dwa grosze) tj. do kwoty 1 473 828,12 PLN (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych i dwanaście groszy) – kapitał docelowy.”

zastępuje się następującym brzmieniem:

„7.7. W okresie do dnia 1 czerwca 2025 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nieprzekraczającą 631 640,62 PLN (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset czterdzieści złotych i sześćdziesiąt dwa grosze) tj. do kwoty 1 473 828,12 PLN (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych i dwanaście groszy) – kapitał docelowy.”

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 • Marek Stachura – Prezes Zarządu


Załączniki:

Treść Uchwał podjętych na ZWZA w dniu 27 czerwca 2022.pdf

Tekst Jednolity Statutu Spółki po ZWZA z dnia 27 czerwca 2022.pdf

EBI 11/2022: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOOLT S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki VOOLT S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 roku o godzinie 15:00 w siedzibie Novavis Group Spółka Akcyjna przy ulicy Wspólnej 70 (Park Avenue, 5 Piętro), 00-687 Warszawa.

W załączeniu Emitent przekazuje treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z załącznikiem, wzór pełnomocnictwa oraz informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Marek Stachura – Prezes Zarządu


Załączniki:

ZWZ 27.06.22 – Ogłoszenie.pdf rozmiar: 289.1 KB

ZWZ 27.06.22 – Projekty Uchwał.pdf rozmiar: 287.7 KB

ZWZ 27.06.22 – Formularz Pełnomocnictwa.pdf rozmiar: 419.4 KB

ZWZ 27.06.22 – Struktura Kapitału Zakładowego.pdf rozmiar: 140.3 KB

ZWZ 27.06.22 – Załącznik – Tekst Jednolity Statutu VOOLT S.A.pdf rozmiar: 215.7 KB

EBI 9/2022: Zmiany w składzie Zarządu VOOLT Spółka Akcyjna

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu dzisiejszym, to jest 5 maja 2022 roku, Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie art. 368 § 4 KSH w związku z § 10 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki, odwołała Pana Wojciecha Żaka z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu VOOLT S.A. z dniem 5 maja 2022 roku.

Jednocześnie w dniu dzisiejszym, to jest 5 maja 2022 roku, Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu Pana Marka Stachurę na Prezesa Zarządu Spółki VOOLT S.A. na roczną kadencję.

W załączeniu do niniejszego komunikatu Spółka przekazuje życiorys zawodowy Pana Marka Stachury, wraz z informacjami, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Marek Stachura – Prezes Zarządu


Załączniki:

Życiorys zawodowy Pana Marka Stachury

EBI 8/2022: Raport roczny VOOLT S.A. za rok obrotowy 2021

Zarząd VOOLT Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości treść Raportu Rocznego VOOLT S.A. za 2021 rok. Wszelkie załączniki dołączone do niniejszego raportu stanowią integralną część Raportu Rocznego za rok obrotowy 2021.

Załączniki:

 1. Sprawozdanie Zarządu VOOLT S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.
 2. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2021.
 3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2021.
 4. Oświadczenie Spółki w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Raport Roczny VOOLT – Raport Roczny za Rok Obrotowy 2021

Raport Roczny VOOLT – Załącznik #1 – Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki

Raport Roczny VOOLT – Załącznik #2 – Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe

Raport Roczny VOOLT – Załącznik #3 – Sprawozdanie Biegłego Rewidenta – Spółka

Raport Roczny VOOLT – Załącznik #4 – Dobre Praktyki Spółki Notowanej na NewConnect

EBI 7/2022: Zmiana adresu siedziby Spółki

Zarząd Spółki VOOLT S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 25.04.2022 roku decyzją Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmieniony został adres siedziby Spółki:

Aktualny adres siedziby: ul. Św. Bonifacego 92 lok. 6, 02-940 Warszawa

Poprzedni adres siedziby: ul. Konstancińska 11, 00-942 Warszawa

Podstawa prawna:

 § 3 ust. 1 pkt 15 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 6/2022 Zmiana adresu strony internetowej, adresu e-mail oraz adresu siedziby VOOLT S.A.

Zarząd Spółki VOOLT S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 04.03.2022 roku nastąpiła zmiana adresu strony internetowej oraz adresu poczty elektronicznej, przeznaczonych do obsługi Relacji Inwestorskich:

Aktualny adres strony internetowej: www.relacje.voolt.pl

Poprzedni adres strony internetowej: www.relacje.novavis.pl

Aktualny adres poczty elektronicznej: relacje@voolt.pl

Poprzedni adres poczty elektronicznej: kontakt@relacje.novavis.pl

Ponadto Zarząd VOOLT S.A. informuje, że decyzją Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmieniony został również adres siedziby Spółki:

Aktualny adres siedziby: ul. Konstancińska 11, 00-942 Warszawa

Poprzedni adres siedziby: ul. Bartycka 26, Pawilon 58, 00-716 Warszawa


Podstawa prawna:

 § 3 ust. 1 pkt 15 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

EBI 4/2022: Raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku

Zarząd Spółki VOOLT S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Raport Kwartalny VOOLT S.A. za IV Q 2021.pdf

EBI 3/2022: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty okresowe w roku 2022 będą publikowane w następujących terminach:

 

Raporty kwartalne:

– 14 lutego 2022 roku – raport okresowy za IV kwartał 2021 roku,

– 16 maja 2022 roku – raport okresowy za I kwartał 2022 roku,

– 16 sierpnia 2022 roku – raport okresowy za II kwartał 2022 roku,

– 14 listopada 2022 roku – raport okresowy za III kwartał 2022 roku.

 

Raport roczny:

– 29 kwietnia 2022 roku – raport roczny za 2021 rok.

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 • Wojciech Żak – Prezes Zarządu