ESPI 4/2022: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 27 czerwca 2022 roku

Temat:
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 27 czerwca 2022 roku

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 27 czerwca 2022 roku:

Novavis Group Spółka Akcyjna

– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZA: 4 780 000

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4 780 000

– procentowy udział w liczbie głosów obecnych na ZWZA: 100%

– procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 56,76%

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Marek Stachura – Prezes Zarządu

ESPI 3/2022: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOOLT S.A. wraz z projektami uchwał

Temat:

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOOLT S.A. wraz z projektami uchwał

Podstawa Prawna:

Inne uregulowania.

Treść raportu:

Zarząd Spółki VOOLT S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 roku o godzinie 15:00 w siedzibie Novavis Group Spółka Akcyjna przy ulicy Wspólnej 70 (Park Avenue, 5 Piętro), 00-687 Warszawa.

W załączeniu Emitent przekazuje treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z załącznikiem, wzór pełnomocnictwa oraz informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji.

Załączniki:

ZWZ 27.06.22 – Ogłoszenie.pdf rozmiar: 289.1 KB

ZWZ 27.06.22 – Projekty Uchwał.pdf rozmiar: 287.7 KB

ZWZ 27.06.22 – Formularz Pełnomocnictwa.pdf rozmiar: 419.4 KB

ZWZ 27.06.22 – Struktura Kapitału Zakładowego.pdf rozmiar: 140.3 KB

ZWZ 27.06.22 – Załącznik – Tekst Jednolity Statutu VOOLT S.A.pdf rozmiar: 215.7 KB

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Marek Stachura – Prezes Zarządu

ESPI 2/2022: Zawarcie znaczącej umowy przez VOOLS S.A.

Temat:

Zawarcie znaczącej umowy przez VOOLT S.A.

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 10.03.2022 wpłynęła kompleksowa umowa podpisana przez Zleceniodawcę, dotycząca zaprojektowania i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 100kW dla wspólnoty mieszkaniowej mieszczącej się na ul. Jana Kazimierza w Warszawie.

Jest to już kolejny projekt adresowany przez VOOLT do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Przywołana instalacja zlokalizowana będzie na dachu  10 kondygnacyjnego budynku z podziałem na sekcje zasilające poszczególne liczniki elektryczne.

Emitent wykona wszystkie prace formalne oraz projektowe wraz z  towarzyszącymi pracami budowlanymi. Termin realizacji zadania strony określiły na 30 kwietnia bieżącego roku.

Strony jednocześnie zapewniły się o dalszych konsultacjach dotyczących  poprawy efektywności energetycznej na budynkach osiedlowych a także planowania w przyszłości budowy stacji ładowania pojazdów.

W opinii Zarządu Emitenta, realizacja umowy będzie miała pozytywny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej VOOLT, w szczególności w 2022 roku. Zarząd Spółki, podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 1/2022: Zmiana nazwy skróconej i oznaczenia dla akcji Emitenta notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Temat:

Zmiana nazwy skróconej i oznaczenia dla akcji Emitenta notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Podstawa Prawna:

Inne uregulowania

 

Treść raportu:

Zarząd VOOLT Spółka Akcyjna („Emitent”) informuje, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. opublikowała komunikat z dnia 10 stycznia 2022 roku, zgodnie z którym, w związku ze zmianą nazwy Emitenta, począwszy od dnia 12 stycznia 2022 roku akcje Emitenta będą notowane pod nazwą skróconą „VOOLT” oraz oznaczeniem „VLT”.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 17/2021: Zawarcie znaczącej umowy przez VOOLT S.A.

Temat:

Zawarcie znaczącej umowy przez VOOLT S.A.

 

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 29 grudnia 2021 roku do siedziby Emitenta wpłynęła podpisana Umowa Wykonawcza, której przedmiotem jest budowa dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,1 MW.

 

Zleceniodawcą projektu jest jeden z największych producentów żywności w Europie Środkowo-Wschodniej, zaś zawarty kontrakt jest wynikiem wieloletniej współpracy w zakresie projektowania i wdrażania odnawialnych źródeł energii w zakładach produkcyjnych Inwestora. Zgodnie z zapisami Umowy Wykonawczej termin realizacji projektu określono na lipiec 2022 roku. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku.

 

W opinii Zarządu Emitenta, realizacja umowy będzie miała pozytywny wpływ na wyniki finansowe VOOLT S.A. w 2022 roku. Zarząd Spółki, podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 16/2021: Rejestracja połączenia VOOLT S.A. ze spółkami Voolt Sp. z o.o., Chata Sp. z. o.o. oraz SPV Energia Sp. z o.o.

Temat:

Rejestracja połączenia VOOLT S.A. ze spółkami Voolt Sp. z o.o., Chata Sp. z. o.o. oraz SPV Energia Sp. z o.o.

 

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje o powzięciu w dniu 7 grudnia 2021 roku informacji, że w dniu 6 grudnia 2021 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu połączenia spółki VOOLT S.A. („Spółka Przejmująca”) ze spółkami zależnymi, to jest:

– spółką Voolt Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana 1”),

– spółką Chata Sp. z.o.o. („Spółka Przejmowana 2”),

– spółką SPV Energia Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana 3”),

poprzez przeniesienie całych majątków wyżej wymienionych spółek zależnych na Emitenta.

 

Uprzednio w dniu 31 lipca 2021 roku Emitent informował o podpisaniu Planu Połączenia raportem bieżącym ESPI numer 9/2021 („Podpisanie Planu Połączenia VOOLT S.A. ze spółkami zależnymi”). Następnie w dniu 17 września 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło jednogłośnie Uchwałę Nr 3 w sprawie połączenia Spółki, o czym Emitent informował raportem bieżącym EBI numer 25/2021 („Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 17 września 2021 roku”).

 

Zgodnie z treścią art. 494 KSH na skutek połączenia Spółka Przejmująca wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3. Na podstawie art. 493 § 1 KSH Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 15/2021: Zawarcie umowy konsorcjum przez spółkę zależną od VOOLT S.A.

Temat:

Zawarcie umowy konsorcjum przez spółkę zależną od VOOLT S.A.

 

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 10 listopada 2021 roku VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej VOOLT i podlegająca konsolidacji) poinformowała Emitenta o podpisaniu umowy konsorcjum z podmiotem Dwell Well Development sp. z o.o. z grupy kapitałowej Fundamental Group S.A.

 

Przedmiotem zawartej umowy jest wspólna realizacja projektów fotowoltaicznych o średniej i dużej skali, a także rozwój biznesu w oparciu o synergię kompetencji obu podmiotów w sektorach budowlanym i odnawialnych źródeł energii. Realizacja inwestycji będzie prowadzona przez zespół projektowy składający się z przedstawicieli obu członków konsorcjum. Zgodnie z zapisami umowy VOOLT sp. z o.o. pełnić będzie funkcję Lidera Konsorcjum.

 

Dwell Well Development sp. z o.o. z grupy kapitałowej Fundamental Group S.A. działa na rynku od 1994 roku i specjalizuje się w kompleksowej realizacji obiektów wielkokubaturowych, a jej doświadczenie i kompetencje w zakresie generalnego wykonawstwa budowlanego potwierdzają liczne referencje największych deweloperów w Polsce. Podmiot posiada własne zaplecze technologiczne i sprzętowe, jak również wyspecjalizowane zasoby kadrowe, które przy wsparciu merytorycznym i technicznym VOOLT sp. z o.o. zostaną przygotowane do realizacji projektów OZE. VOOLT sp. z o.o. będzie odpowiedzialny za fazę projektową i dokumentacyjną, dobór komponentów i rozwiązań technicznych, logistykę oraz nadzór inwestycji.

 

Mając na uwadze uwarunkowania prawne – w szczególności związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budownictwie – oraz aspekt finansowy, członkowie konsorcjum planują docelowo współpracę w realizacji kontraktów w formule EPC (Engineering, Procurement, Construction) na zlecenie przyszłych inwestorów.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 14/2021: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od VOOLT S.A.

Temat:

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od VOOLT S.A.

 

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 4 listopada 2021 roku VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej VOOLT i podlegająca konsolidacji) poinformowała Emitenta o podpisaniu umowy wykonawczej, obejmującej dostawę i montaż dwustu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 8 MW. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku.

 

Zleceniodawcą  jest ogólnopolska sieć sklepów z branży FMCG, a kontrakt jest kontynuacją współpracy zawartej w październiku 2020 roku między stronami (o czym Emitent informował komunikatem bieżącym ESPI o numerze 28/2020 z dnia 6 października 2020 roku). Zgodnie z zapisami zawartej umowy wykonawczej, ostateczny termin realizacji dwustu projektów fotowoltaicznych o średniej mocy 40 kW każdy określono na koniec 2022 roku. Instalacje fotowoltaiczne zrealizowane zostaną na dachach obiektów zlokalizowanych na terenie całej Polski.

 

W opinii Zarządu Emitenta, realizacja wyżej wymienionego kontraktu jest potwierdzeniem profesjonalnej współpracy pomiędzy podmiotami i będzie miała pozytywny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej VOOLT, w szczególności w 2022 roku. Zarząd Spółki, podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 13/2021: Otrzymanie od spółki stowarzyszonej informacji o propozycji dofinansowania w ramach programu Innovation Fund Large Scale Projects

Temat:

Otrzymanie od spółki stowarzyszonej informacji o propozycji dofinansowania w ramach programu Innovation Fund Large Scale Projects

 

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd VOOLT S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 30 września 2021 roku Storion Energy Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka stowarzyszona Grupy Kapitałowej VOOLT) przekazała Emitentowi następującą informację:

 

„W nawiązaniu do informacji o złożeniu wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Innovation Fund Large Scale Projects (o której VOOLT Spółka Akcyjna poinformowała komunikatem bieżącym ESPI o numerze 32/2020 z dnia 30 października 2020 roku) oznajmiamy, że w dniu 30 września 2021 roku Lider Konsorcjum, to jest spółka Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy powiadomiła Zarząd Storion Energy Poland sp. z o.o. o otrzymaniu propozycji dofinansowania w ramach projektu „Me Grid – a system of active and intelligent e-prosumer green energy production and storage network”.

 

Zgodnie z uzyskaną w dniu dzisiejszym informacją od spółki Biomass Energy Project S.A., proponowana przez Komisję Europejską wartość wsparcia wynosi około 22 974 000,00 EUR (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące Euro). Pierwotna wartość wnioskowanego wsparcia wynosiła 32 500 500 EUR (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy pięćset Euro), zaś wartość projektu określona została na 56 035 344,80 EUR (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery Euro i 80/100).

 

Celem projektu będzie zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz stabilizacja ich efektywności poprzez stworzenie inteligentnej sieci z własnym systemem magazynowania energii, która połączy wielu prosumentów za pośrednictwem inteligentnego przyłącza energetycznego. W ramach projektu przewidywane jest wybudowanie hybrydowego systemu magazynowania energii, wykorzystującego akumulatory litowo-jonowe, redukcyjne baterie przepływowe oraz innowacyjną technologię wodorową – tak zwany „zielony wodór”, a także rozproszonych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 20 MW dla prosumentów. Zbudowanie autorskiego systemu automatyki pozwoli na pełną koordynację funkcji i działanie systemu zarządzania siecią smart grid oraz magazynami energii. Tak powstały system będzie pewnego rodzaju „wirtualną elektrownią”, zagospodarowującą nadwyżki energii powstające w źródłach odnawialnych. Poprzez wykorzystanie systemów magazynowania energii oraz prognozowanie produkcji i zużycia energii elektrycznej, możliwe będzie bilansowanie niedoboru bądź nadmiaru produkowanej energii z odnawialnych źródeł energii. Powyższe pozwoli na świadczenie usług systemowych służących stabilizacji i regulacji pracy sieci dystrybucyjnej węzła energetycznego.

 

Wniosek o dofinansowanie został złożony przez konsorcjum, w którego skład wchodzą spółki Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Lider Konsorcjum), Storion Energy Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Członek Konsorcjum) oraz PoPi sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Członek Konsorcjum).”

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 12/2021: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 17 września 2021 roku

Temat:
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 17 września 2021 roku

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 17 września 2021 roku:

 

  • Novavis Group Spółka Akcyjna

– liczba zarejestrowanych akcji na NWZA: 4 780 000

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4 780 000

– procentowy udział w liczbie głosów obecnych na NWZA: 93,01%

– procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 56,76%

 

  • Wojciech Grzegorz Żak

– liczba zarejestrowanych akcji na NWZA: 349 622

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 349 622

– procentowy udział w liczbie głosów obecnych na NWZA: 6,80%

– procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4,15%

 

Do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zarejestrowało się czterech Akcjonariuszy, posiadających w sumie 5 139 083 akcji, które uprawniają do wykonania 5 139 083 głosów na Walnym Zgromadzeniu VOOLT S.A. Ich akcje stanowią 61,02% kapitału akcyjnego Spółki.

 

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki uczestniczyło czterech Akcjonariuszy, posiadających w sumie 5 139 083 akcji, które uprawniały do wykonania 5 139 083 głosów na Walnym Zgromadzeniu VOOLT S.A. Ich akcje stanowiły 61,02% kapitału akcyjnego Spółki.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu