ESPI 6/2022: Zawarcie Umowy na wybudowanie i utrzymanie instalacji fotowoltaicznej

Temat:

Zawarcie Umowy na wybudowanie i utrzymanie instalacji fotowoltaicznej

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 9 listopada 2022 roku zawarta została umowa z Novavis ESCO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dotycząca wybudowania instalacji fotowoltaicznej i utrzymania efektywności energetycznej w okresie 180 miesięcy na bazie urządzeń udostępnionych przez Emitenta („Umowa”) na rzecz Kontrahenta Novavis ESCO sp. z o.o.

W celu realizacji usług z tytułu Umowy Spółka uruchomi elektrownie fotowoltaiczną o mocy 6 MW. Utrzymanie efektywności produkcji w ramach inwestycji uzgodnione zostało na okres 180 miesięcy od dnia udostępnienia instalacji PV. Łączne wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonanie przedmiotu Umowy w okresie jej trwania określone zostało na kwotę 33 357 600,00 złotych.

Strony ustaliły również, że Umowa może zostać przedłużona na kolejny okres po wykonaniu przedmiotu Umowy na warunkach finansowo-organizacyjnych, które zostaną uzgodnione przez Strony. Po zakończeniu trwania Umowy Kontrahentowi przysługuje prawo wykupu urządzeń na warunkach ustalonych pomiędzy Stronami. Umowa przewiduje również możliwość wykupu urządzeń przez Kontrahenta w trakcie trwania Umowy.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Marek Stachura – Prezes Zarządu

ESPI 5/2022: Zawarcie Porozumienia rozwiązującego umowy wykonawcze

Temat:

Zawarcie Porozumienia rozwiązującego umowy wykonawcze

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że do siedziby Emitenta wpłynęło podpisane Porozumienie rozwiązujące umowy zawarte przez VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o których Spółka informowała komunikatami bieżącymi numer 28/2020 z dnia 6 października 2020 roku („Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.”), 2/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku („Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę VOOLT, wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Novavis”), a także 14/2021 z dnia 4 listopada 2021 roku („Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od VOOLT S.A.”).

Zgodnie z zawartym Porozumieniem Emitent odstępuje od realizacji kontraktów oraz odpowiedzialności technicznej za projekty opisane w wymienionych powyżej komunikatach bieżących. Jednocześnie Spółka zobowiązała się do wypłaty na rzecz Zamawiającego odszkodowania w wysokości 1,6% wartości netto kontraktu, z czego połowa uzgodnionej kwoty została uregulowana w dniu zawarcia Porozumienia, zaś pozostałe płatności zostały rozłożone na dwie raty, płatne w okresie trzydziestu i dziewięćdziesięciu dni od dnia zawarcia Porozumienia. Podpisanie Porozumienia i uregulowanie odszkodowania wyczerpuje wszelkie wzajemne roszczenia Stron.

Zarząd VOOLT S.A. zdecydował o konieczności rozwiązania umów z 2020 i 2021 roku opisanych w wymienionych powyżej komunikatach bieżących, ponieważ analiza umów wykazała, że ich realizacja wiązałaby się ze znaczącymi stratami po stronie Emitenta (koszty realizacji projektów znacząco przewyższały przychody z tych projektów). W okresie trwania umów radykalnie wzrosły koszty komponentów instalacji fotowoltaicznych, prac wykonawczych oraz logistyki. Negocjacje prowadzone ze Zleceniodawcą nie doprowadziły do uzgodnienia nowych warunków, a Zleceniodawca nie wyraził zgody na zmianę stawek ryczałtowych w zakresie, który gwarantowałby co najmniej pokrycie kosztów realizacji tych projektów. Tym samym kontynuowanie prac narażało Spółkę na generowanie kolejnych strat, zaś brak Porozumienia mógł skutkować naliczaniem przez Zleceniodawcę znacznie wyższych kar umownych z tytułu potencjalnych strat Zleceniodawcy wynikających z braku zrealizowanych instalacji fotowoltaicznych.

Strony nie wykluczają dalszej współpracy w przyszłości w oparciu o odrębne umowy.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Marek Stachura – Prezes Zarządu

ESPI 4/2022: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 27 czerwca 2022 roku

Temat:
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 27 czerwca 2022 roku

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 27 czerwca 2022 roku:

Novavis Group Spółka Akcyjna

– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZA: 4 780 000

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4 780 000

– procentowy udział w liczbie głosów obecnych na ZWZA: 100%

– procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 56,76%

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Marek Stachura – Prezes Zarządu

ESPI 3/2022: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOOLT S.A. wraz z projektami uchwał

Temat:

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOOLT S.A. wraz z projektami uchwał

Podstawa Prawna:

Inne uregulowania.

Treść raportu:

Zarząd Spółki VOOLT S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 roku o godzinie 15:00 w siedzibie Novavis Group Spółka Akcyjna przy ulicy Wspólnej 70 (Park Avenue, 5 Piętro), 00-687 Warszawa.

W załączeniu Emitent przekazuje treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z załącznikiem, wzór pełnomocnictwa oraz informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji.

Załączniki:

ZWZ 27.06.22 – Ogłoszenie.pdf rozmiar: 289.1 KB

ZWZ 27.06.22 – Projekty Uchwał.pdf rozmiar: 287.7 KB

ZWZ 27.06.22 – Formularz Pełnomocnictwa.pdf rozmiar: 419.4 KB

ZWZ 27.06.22 – Struktura Kapitału Zakładowego.pdf rozmiar: 140.3 KB

ZWZ 27.06.22 – Załącznik – Tekst Jednolity Statutu VOOLT S.A.pdf rozmiar: 215.7 KB

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Marek Stachura – Prezes Zarządu

ESPI 2/2022: Zawarcie znaczącej umowy przez VOOLS S.A.

Temat:

Zawarcie znaczącej umowy przez VOOLT S.A.

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 10.03.2022 wpłynęła kompleksowa umowa podpisana przez Zleceniodawcę, dotycząca zaprojektowania i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 100kW dla wspólnoty mieszkaniowej mieszczącej się na ul. Jana Kazimierza w Warszawie.

Jest to już kolejny projekt adresowany przez VOOLT do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Przywołana instalacja zlokalizowana będzie na dachu  10 kondygnacyjnego budynku z podziałem na sekcje zasilające poszczególne liczniki elektryczne.

Emitent wykona wszystkie prace formalne oraz projektowe wraz z  towarzyszącymi pracami budowlanymi. Termin realizacji zadania strony określiły na 30 kwietnia bieżącego roku.

Strony jednocześnie zapewniły się o dalszych konsultacjach dotyczących  poprawy efektywności energetycznej na budynkach osiedlowych a także planowania w przyszłości budowy stacji ładowania pojazdów.

W opinii Zarządu Emitenta, realizacja umowy będzie miała pozytywny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej VOOLT, w szczególności w 2022 roku. Zarząd Spółki, podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 1/2022: Zmiana nazwy skróconej i oznaczenia dla akcji Emitenta notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Temat:

Zmiana nazwy skróconej i oznaczenia dla akcji Emitenta notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Podstawa Prawna:

Inne uregulowania

 

Treść raportu:

Zarząd VOOLT Spółka Akcyjna („Emitent”) informuje, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. opublikowała komunikat z dnia 10 stycznia 2022 roku, zgodnie z którym, w związku ze zmianą nazwy Emitenta, począwszy od dnia 12 stycznia 2022 roku akcje Emitenta będą notowane pod nazwą skróconą „VOOLT” oraz oznaczeniem „VLT”.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 17/2021: Zawarcie znaczącej umowy przez VOOLT S.A.

Temat:

Zawarcie znaczącej umowy przez VOOLT S.A.

 

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 29 grudnia 2021 roku do siedziby Emitenta wpłynęła podpisana Umowa Wykonawcza, której przedmiotem jest budowa dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,1 MW.

 

Zleceniodawcą projektu jest jeden z największych producentów żywności w Europie Środkowo-Wschodniej, zaś zawarty kontrakt jest wynikiem wieloletniej współpracy w zakresie projektowania i wdrażania odnawialnych źródeł energii w zakładach produkcyjnych Inwestora. Zgodnie z zapisami Umowy Wykonawczej termin realizacji projektu określono na lipiec 2022 roku. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku.

 

W opinii Zarządu Emitenta, realizacja umowy będzie miała pozytywny wpływ na wyniki finansowe VOOLT S.A. w 2022 roku. Zarząd Spółki, podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 16/2021: Rejestracja połączenia VOOLT S.A. ze spółkami Voolt Sp. z o.o., Chata Sp. z. o.o. oraz SPV Energia Sp. z o.o.

Temat:

Rejestracja połączenia VOOLT S.A. ze spółkami Voolt Sp. z o.o., Chata Sp. z. o.o. oraz SPV Energia Sp. z o.o.

 

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje o powzięciu w dniu 7 grudnia 2021 roku informacji, że w dniu 6 grudnia 2021 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu połączenia spółki VOOLT S.A. („Spółka Przejmująca”) ze spółkami zależnymi, to jest:

– spółką Voolt Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana 1”),

– spółką Chata Sp. z.o.o. („Spółka Przejmowana 2”),

– spółką SPV Energia Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana 3”),

poprzez przeniesienie całych majątków wyżej wymienionych spółek zależnych na Emitenta.

 

Uprzednio w dniu 31 lipca 2021 roku Emitent informował o podpisaniu Planu Połączenia raportem bieżącym ESPI numer 9/2021 („Podpisanie Planu Połączenia VOOLT S.A. ze spółkami zależnymi”). Następnie w dniu 17 września 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło jednogłośnie Uchwałę Nr 3 w sprawie połączenia Spółki, o czym Emitent informował raportem bieżącym EBI numer 25/2021 („Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 17 września 2021 roku”).

 

Zgodnie z treścią art. 494 KSH na skutek połączenia Spółka Przejmująca wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3. Na podstawie art. 493 § 1 KSH Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 15/2021: Zawarcie umowy konsorcjum przez spółkę zależną od VOOLT S.A.

Temat:

Zawarcie umowy konsorcjum przez spółkę zależną od VOOLT S.A.

 

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 10 listopada 2021 roku VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej VOOLT i podlegająca konsolidacji) poinformowała Emitenta o podpisaniu umowy konsorcjum z podmiotem Dwell Well Development sp. z o.o. z grupy kapitałowej Fundamental Group S.A.

 

Przedmiotem zawartej umowy jest wspólna realizacja projektów fotowoltaicznych o średniej i dużej skali, a także rozwój biznesu w oparciu o synergię kompetencji obu podmiotów w sektorach budowlanym i odnawialnych źródeł energii. Realizacja inwestycji będzie prowadzona przez zespół projektowy składający się z przedstawicieli obu członków konsorcjum. Zgodnie z zapisami umowy VOOLT sp. z o.o. pełnić będzie funkcję Lidera Konsorcjum.

 

Dwell Well Development sp. z o.o. z grupy kapitałowej Fundamental Group S.A. działa na rynku od 1994 roku i specjalizuje się w kompleksowej realizacji obiektów wielkokubaturowych, a jej doświadczenie i kompetencje w zakresie generalnego wykonawstwa budowlanego potwierdzają liczne referencje największych deweloperów w Polsce. Podmiot posiada własne zaplecze technologiczne i sprzętowe, jak również wyspecjalizowane zasoby kadrowe, które przy wsparciu merytorycznym i technicznym VOOLT sp. z o.o. zostaną przygotowane do realizacji projektów OZE. VOOLT sp. z o.o. będzie odpowiedzialny za fazę projektową i dokumentacyjną, dobór komponentów i rozwiązań technicznych, logistykę oraz nadzór inwestycji.

 

Mając na uwadze uwarunkowania prawne – w szczególności związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budownictwie – oraz aspekt finansowy, członkowie konsorcjum planują docelowo współpracę w realizacji kontraktów w formule EPC (Engineering, Procurement, Construction) na zlecenie przyszłych inwestorów.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu

ESPI 14/2021: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od VOOLT S.A.

Temat:

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od VOOLT S.A.

 

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 4 listopada 2021 roku VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej VOOLT i podlegająca konsolidacji) poinformowała Emitenta o podpisaniu umowy wykonawczej, obejmującej dostawę i montaż dwustu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 8 MW. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku.

 

Zleceniodawcą  jest ogólnopolska sieć sklepów z branży FMCG, a kontrakt jest kontynuacją współpracy zawartej w październiku 2020 roku między stronami (o czym Emitent informował komunikatem bieżącym ESPI o numerze 28/2020 z dnia 6 października 2020 roku). Zgodnie z zapisami zawartej umowy wykonawczej, ostateczny termin realizacji dwustu projektów fotowoltaicznych o średniej mocy 40 kW każdy określono na koniec 2022 roku. Instalacje fotowoltaiczne zrealizowane zostaną na dachach obiektów zlokalizowanych na terenie całej Polski.

 

W opinii Zarządu Emitenta, realizacja wyżej wymienionego kontraktu jest potwierdzeniem profesjonalnej współpracy pomiędzy podmiotami i będzie miała pozytywny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej VOOLT, w szczególności w 2022 roku. Zarząd Spółki, podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu