ESPI 3/2023: Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Temat:

Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz. U. z 2016r. poz.1639 z póź. zm, informuje o otrzymaniu w dniu 12 września 2023 roku zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ww. ustawy od Pana Wojciecha Żaka o poniższej treści:

„Ja niżej podpisany Wojciech Żak, działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do  zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie), uprzejmie informuję, iż w wyniku zawartych przeze mnie w dniu 16 sierpnia 2022 transakcji sprzedaży akcji spółki Voolt S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Bonifacego 92 lok. 6, 02-940 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000417992, NIP: 5213629196, REGON 146066939, o kapitale zakładowym 842.187,50 zł (Spółka) mój udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki zmniejszył się poniżej 5%.

Przed zawarciem w dniu 16 sierpnia 2022 r. transakcji sprzedaży akcji Spółki posiadałem 434.638 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 434.638 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,17% kapitału zakładowego Spółki oraz 5,17% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po zawarciu w dniu 16 sierpnia 2022 r. transakcji sprzedaży akcji Spółki mój stan posiadania wyniósł 431.224 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 431.224 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,91% kapitału zakładowego Spółki oraz 4,91% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto informuję, że:

nie posiadam podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki,

nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy o ofercie,

nie posiadam również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust 1 pkt 1) i 2) Ustawy o ofercie.

Biorąc pod uwagę powyższe proszę o zaktualizowanie informacji o akcjonariacie w dokumentacji Spółki oraz stronie internetowej Spółki”.

Treść otrzymanego od Pana Wojciecha Żaka zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:

Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – Wojciech Żak

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Marek Stachura – Prezes Zarządu