EBI 3/2024: Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI numer 1/2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku, Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o zmianie terminów publikacji raportów okresowych w 2024 roku.

Zmiana terminu dotyczy publikacji Raportu Rocznego za rok obrotowy 2023, w związku z tym, że Emitent zgodnie z treścią § 6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” nie będzie  przekazywał raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego 2023 i przekaże Raport Roczny nie później niż w terminie 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy.

Wobec powyższego, Emitent podaje nowe terminy publikacji raportów w roku 2024:

Raporty kwartalne:

– 15 maja 2024 roku – raport okresowy za I kwartał 2024 roku,

– 14 sierpnia 2024 roku – raport okresowy za II kwartał 2024 roku,

– 14 listopada 2024 roku – raport okresowy za III kwartał 2024 roku.

Raport roczny:

– 20 marca 2024 roku – raport roczny za 2023 rok.


Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do publicznej wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.


Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Marek Stachura – Prezes Zarządu

EBI 2/2024: Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem

Zarząd VOOLT S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 2 lutego 2024 roku podpisana została umowa z firmą audytorską Primefields sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Granicznej 29, posiadającą numer NIP: 634 272 27 97.

Przedmiotem zawartej umowy jest przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 roku oraz zbadanie ksiąg rachunkowych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, na podstawie których to sprawozdanie zostało sporządzone, jak również przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku, wraz ze zbadaniem ksiąg rachunkowych obejmujących okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marek Stachura – Prezes Zarządu

EBI 1/2024: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty okresowe w roku 2024 będą publikowane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:

– 14 lutego 2024 roku – raport okresowy za IV kwartał 2023 roku,

– 15 maja 2024 roku – raport okresowy za I kwartał 2024 roku,

– 14 sierpnia 2024 roku – raport okresowy za II kwartał 2024 roku,

– 14 listopada 2024 roku – raport okresowy za III kwartał 2024 roku.

Raport roczny:

– 26  kwietnia 2024 roku – raport roczny za 2023 rok.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marek Stachura – Prezes Zarządu

ESPI 4/2023: Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych

Temat:

Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 19 grudnia 2023 roku podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dotyczących dalszej działalności Emitenta. Decyzja ta wynika z oceny historycznych, aktualnych oraz oczekiwanych przyszłych wyników Emitenta pochodzących z prowadzonej obecnie działalności. Na obecnym etapie rozważane będą w szczególności (1) połączenie z podmiotem prowadzącym działalność pokrewną do obecnej działalności Emitenta (segment odnawialnych źródeł energii/zielona transformacja) lub (2) zmiana przedmiotu działalności Emitenta. Przegląd opcji strategicznych ma na celu identyfikację i wybór najkorzystniejszego modelu dalszego rozwoju Emitenta, celem zwiększania wartości Emitenta oraz tym samym zwiększania wartości akcji Emitenta.

Zarząd Emitenta informuje, że do dzisiaj nie zapadły jakiekolwiek strategiczne decyzje dotyczące przyszłej działalności Emitenta. Nie ma też pewności, czy i kiedy, w efekcie prowadzonego obecnie przeglądu opcji strategicznych, podjęte zostaną takie decyzje, w tym ewentualnie decyzja o zmianie przedmiotu działalności Emitenta.

Emitent będzie informował o decyzjach podjętych w wyniku przeglądu opcji strategicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w formie raportów bieżących.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Marek Stachura – Prezes Zarządu

ESPI 3/2023: Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Temat:

Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz. U. z 2016r. poz.1639 z póź. zm, informuje o otrzymaniu w dniu 12 września 2023 roku zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ww. ustawy od Pana Wojciecha Żaka o poniższej treści:

„Ja niżej podpisany Wojciech Żak, działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do  zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie), uprzejmie informuję, iż w wyniku zawartych przeze mnie w dniu 16 sierpnia 2022 transakcji sprzedaży akcji spółki Voolt S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Bonifacego 92 lok. 6, 02-940 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000417992, NIP: 5213629196, REGON 146066939, o kapitale zakładowym 842.187,50 zł (Spółka) mój udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki zmniejszył się poniżej 5%.

Przed zawarciem w dniu 16 sierpnia 2022 r. transakcji sprzedaży akcji Spółki posiadałem 434.638 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 434.638 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,17% kapitału zakładowego Spółki oraz 5,17% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po zawarciu w dniu 16 sierpnia 2022 r. transakcji sprzedaży akcji Spółki mój stan posiadania wyniósł 431.224 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 431.224 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,91% kapitału zakładowego Spółki oraz 4,91% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto informuję, że:

nie posiadam podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki,

nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy o ofercie,

nie posiadam również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust 1 pkt 1) i 2) Ustawy o ofercie.

Biorąc pod uwagę powyższe proszę o zaktualizowanie informacji o akcjonariacie w dokumentacji Spółki oraz stronie internetowej Spółki”.

Treść otrzymanego od Pana Wojciecha Żaka zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:

Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – Wojciech Żak

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Marek Stachura – Prezes Zarządu

EBI 6/2023: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 13 czerwca 2023 roku

Zarząd VOOLT S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy VOOLT S.A. w dniu 13 czerwca 2023 roku.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Marek Stachura – Prezes Zarządu


Załączniki:

Treść Uchwał podjętych na ZWZA w dniu 13 czerwca 2023.pdf

EBI 7/2023: Powołanie Członka Rady Nadzorczej na nową pięcioletnią kadencję

Zarząd Spółki VOOLT S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 13 czerwca 2023 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło Uchwałę Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VOOLT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Pana Romana Żelaznego na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. Zgodnie z § 13 ust. 13.1 Statutu Spółki kadencja Członków Rady Nadzorczej VOOLT S.A. trwa pięć lat.

W załączeniu Emitent przekazuje życiorys Członka Rady Nadzorczej sporządzony zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marek Stachura – Prezes Zarządu


Załączniki:

Życiorys zawodowy Pana Romana Żelaznego.pdf

ESPI 2/2023: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 13 czerwca 2023 roku

Temat:
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 13 czerwca 2023 roku

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 13 czerwca 2023 roku:

Novavis Group Spółka Akcyjna

– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZA: 4 780 000

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4 780 000

– procentowy udział w liczbie głosów obecnych na ZWZA: 100%

– procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 56,76%

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Marek Stachura – Prezes Zarządu