EBI 7/2024: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOOLT S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki VOOLT S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2024 roku o godzinie 14:00 w siedzibie Novavis Group Spółka Akcyjna przy ulicy Wspólnej 70 (Park Avenue, 5 Piętro), 00-687 Warszawa.

W załączeniu Emitent przekazuje treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marek Stachura – Prezes Zarządu


Załączniki:

ZWZ 28.06.24 – Ogłoszenie

ZWZ 28.06.24 – Projekty Uchwał

ZWZ 28.06.24 – Formularz Pełnomocnictwa

ZWZ 28.06.24 – Struktura Kapitału Zakładowego

ESPI 1/2024: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOOLT S.A. wraz z projektami uchwał

Temat:

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOOLT S.A. wraz z projektami uchwał

Podstawa Prawna:

Inne uregulowania.

Treść raportu:

Zarząd Spółki VOOLT S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2024 roku o godzinie 14:00 w siedzibie Novavis Group Spółka Akcyjna przy ulicy Wspólnej 70 (Park Avenue, 5 Piętro), 00-687 Warszawa.

W załączeniu Emitent przekazuje treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji.

Załączniki:

ZWZ 28.06.24 – Ogłoszenie

ZWZ 28.06.24 – Projekty Uchwał

ZWZ 28.06.24 – Formularz Pełnomocnictwa

ZWZ 28.06.24 – Struktura Kapitału Zakładowego

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Marek Stachura – Prezes Zarządu

EBI 5/2024: Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

Zarząd VOOLT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonego w załączniku do Uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024”.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 4a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Marek Stachura – Prezes Zarządu

Załączniki:

VOOLT – Formularz DPNC 2024

EBI 4/2024: Raport Roczny VOOLT S.A. za rok obrotowy 2023

Zarząd VOOLT Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości treść Raportu Rocznego VOOLT S.A. za 2023 rok. Wszelkie załączniki dołączone do niniejszego raportu stanowią integralną część Raportu Rocznego za rok obrotowy 2023.

Załączniki:

  1. Sprawozdanie Zarządu VOOLT S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
  2. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2023.
  3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2023.
  4. Oświadczenie Spółki w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Raport Roczny VOOLT – Raport Roczny za Rok Obrotowy 2023

Raport Roczny VOOLT – Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki [2023]

Raport Roczny VOOLT – Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe [2023]

Raport Roczny VOOLT – Sprawozdanie Biegłego Rewidenta [2023]

Raport Roczny VOOLT – Dobre Praktyki Spółki Notowanej na NewConnect [2023]

Marek Stachura – Prezes Zarządu

EBI 3/2024: Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI numer 1/2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku, Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o zmianie terminów publikacji raportów okresowych w 2024 roku.

Zmiana terminu dotyczy publikacji Raportu Rocznego za rok obrotowy 2023, w związku z tym, że Emitent zgodnie z treścią § 6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” nie będzie  przekazywał raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego 2023 i przekaże Raport Roczny nie później niż w terminie 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy.

Wobec powyższego, Emitent podaje nowe terminy publikacji raportów w roku 2024:

Raporty kwartalne:

– 15 maja 2024 roku – raport okresowy za I kwartał 2024 roku,

– 14 sierpnia 2024 roku – raport okresowy za II kwartał 2024 roku,

– 14 listopada 2024 roku – raport okresowy za III kwartał 2024 roku.

Raport roczny:

– 20 marca 2024 roku – raport roczny za 2023 rok.


Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do publicznej wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.


Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Marek Stachura – Prezes Zarządu

EBI 2/2024: Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem

Zarząd VOOLT S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 2 lutego 2024 roku podpisana została umowa z firmą audytorską Primefields sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Granicznej 29, posiadającą numer NIP: 634 272 27 97.

Przedmiotem zawartej umowy jest przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 roku oraz zbadanie ksiąg rachunkowych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, na podstawie których to sprawozdanie zostało sporządzone, jak również przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku, wraz ze zbadaniem ksiąg rachunkowych obejmujących okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marek Stachura – Prezes Zarządu

EBI 1/2024: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty okresowe w roku 2024 będą publikowane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:

– 14 lutego 2024 roku – raport okresowy za IV kwartał 2023 roku,

– 15 maja 2024 roku – raport okresowy za I kwartał 2024 roku,

– 14 sierpnia 2024 roku – raport okresowy za II kwartał 2024 roku,

– 14 listopada 2024 roku – raport okresowy za III kwartał 2024 roku.

Raport roczny:

– 26  kwietnia 2024 roku – raport roczny za 2023 rok.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marek Stachura – Prezes Zarządu

ESPI 4/2023: Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych

Temat:

Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 19 grudnia 2023 roku podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dotyczących dalszej działalności Emitenta. Decyzja ta wynika z oceny historycznych, aktualnych oraz oczekiwanych przyszłych wyników Emitenta pochodzących z prowadzonej obecnie działalności. Na obecnym etapie rozważane będą w szczególności (1) połączenie z podmiotem prowadzącym działalność pokrewną do obecnej działalności Emitenta (segment odnawialnych źródeł energii/zielona transformacja) lub (2) zmiana przedmiotu działalności Emitenta. Przegląd opcji strategicznych ma na celu identyfikację i wybór najkorzystniejszego modelu dalszego rozwoju Emitenta, celem zwiększania wartości Emitenta oraz tym samym zwiększania wartości akcji Emitenta.

Zarząd Emitenta informuje, że do dzisiaj nie zapadły jakiekolwiek strategiczne decyzje dotyczące przyszłej działalności Emitenta. Nie ma też pewności, czy i kiedy, w efekcie prowadzonego obecnie przeglądu opcji strategicznych, podjęte zostaną takie decyzje, w tym ewentualnie decyzja o zmianie przedmiotu działalności Emitenta.

Emitent będzie informował o decyzjach podjętych w wyniku przeglądu opcji strategicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w formie raportów bieżących.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Marek Stachura – Prezes Zarządu