EBI 19/2022: Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku

Zarząd Spółki VOOLT S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu kwartalnego za III kwartał 2022 roku.


Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marek Stachura – Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport Kwartalny VOOLT S.A. za III Q 2022.pdf

ESPI 6/2022: Zawarcie Umowy na wybudowanie i utrzymanie instalacji fotowoltaicznej

Temat:

Zawarcie Umowy na wybudowanie i utrzymanie instalacji fotowoltaicznej

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 9 listopada 2022 roku zawarta została umowa z Novavis ESCO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dotycząca wybudowania instalacji fotowoltaicznej i utrzymania efektywności energetycznej w okresie 180 miesięcy na bazie urządzeń udostępnionych przez Emitenta („Umowa”) na rzecz Kontrahenta Novavis ESCO sp. z o.o.

W celu realizacji usług z tytułu Umowy Spółka uruchomi elektrownie fotowoltaiczną o mocy 6 MW. Utrzymanie efektywności produkcji w ramach inwestycji uzgodnione zostało na okres 180 miesięcy od dnia udostępnienia instalacji PV. Łączne wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonanie przedmiotu Umowy w okresie jej trwania określone zostało na kwotę 33 357 600,00 złotych.

Strony ustaliły również, że Umowa może zostać przedłużona na kolejny okres po wykonaniu przedmiotu Umowy na warunkach finansowo-organizacyjnych, które zostaną uzgodnione przez Strony. Po zakończeniu trwania Umowy Kontrahentowi przysługuje prawo wykupu urządzeń na warunkach ustalonych pomiędzy Stronami. Umowa przewiduje również możliwość wykupu urządzeń przez Kontrahenta w trakcie trwania Umowy.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Marek Stachura – Prezes Zarządu

ESPI 5/2022: Zawarcie Porozumienia rozwiązującego umowy wykonawcze

Temat:

Zawarcie Porozumienia rozwiązującego umowy wykonawcze

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że do siedziby Emitenta wpłynęło podpisane Porozumienie rozwiązujące umowy zawarte przez VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o których Spółka informowała komunikatami bieżącymi numer 28/2020 z dnia 6 października 2020 roku („Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.”), 2/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku („Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę VOOLT, wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Novavis”), a także 14/2021 z dnia 4 listopada 2021 roku („Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od VOOLT S.A.”).

Zgodnie z zawartym Porozumieniem Emitent odstępuje od realizacji kontraktów oraz odpowiedzialności technicznej za projekty opisane w wymienionych powyżej komunikatach bieżących. Jednocześnie Spółka zobowiązała się do wypłaty na rzecz Zamawiającego odszkodowania w wysokości 1,6% wartości netto kontraktu, z czego połowa uzgodnionej kwoty została uregulowana w dniu zawarcia Porozumienia, zaś pozostałe płatności zostały rozłożone na dwie raty, płatne w okresie trzydziestu i dziewięćdziesięciu dni od dnia zawarcia Porozumienia. Podpisanie Porozumienia i uregulowanie odszkodowania wyczerpuje wszelkie wzajemne roszczenia Stron.

Zarząd VOOLT S.A. zdecydował o konieczności rozwiązania umów z 2020 i 2021 roku opisanych w wymienionych powyżej komunikatach bieżących, ponieważ analiza umów wykazała, że ich realizacja wiązałaby się ze znaczącymi stratami po stronie Emitenta (koszty realizacji projektów znacząco przewyższały przychody z tych projektów). W okresie trwania umów radykalnie wzrosły koszty komponentów instalacji fotowoltaicznych, prac wykonawczych oraz logistyki. Negocjacje prowadzone ze Zleceniodawcą nie doprowadziły do uzgodnienia nowych warunków, a Zleceniodawca nie wyraził zgody na zmianę stawek ryczałtowych w zakresie, który gwarantowałby co najmniej pokrycie kosztów realizacji tych projektów. Tym samym kontynuowanie prac narażało Spółkę na generowanie kolejnych strat, zaś brak Porozumienia mógł skutkować naliczaniem przez Zleceniodawcę znacznie wyższych kar umownych z tytułu potencjalnych strat Zleceniodawcy wynikających z braku zrealizowanych instalacji fotowoltaicznych.

Strony nie wykluczają dalszej współpracy w przyszłości w oparciu o odrębne umowy.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Marek Stachura – Prezes Zarządu

EBI 18/2022: Uzupełnienie raportu bieżącego EBI numer 17/2022

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym dokonuje uzupełnienia raportu bieżącego EBI numer 17/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 roku o załącznik stanowiący życiorys zawodowy Pana Marka Stachury – powołanego w dniu dzisiejszym do Zarządu Spółki na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki – wraz z informacjami, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marek Stachura – Prezes Zarządu

Załączniki:

Życiorys zawodowy Pana Marka Stachury

EBI 17/2022: Powołanie Prezesa Zarządu VOOLT S.A.

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu dzisiejszym, to jest 23 sierpnia 2022 roku, Rada Nadzorcza Emitenta powołała Pana Marka Stachura do Zarządu Spółki na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.


Uprzednio, zgodnie z komunikatem bieżącym EBI numer 14/2022 z dnia 15 lipca 2022 roku („Zmiany w składzie Zarządu spółki VOOLT S.A.”) do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu począwszy od dnia 16 lipca 2022 roku delegowany był Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Karmelita. Pan Piotr Karmelita złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu z dniem dzisiejszym, to jest 23 sierpnia 2022 roku, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym EBI numer 16/2022 („Rezygnacja Członka Zarządu VOOLT S.A.”).


W załączeniu do niniejszego komunikatu Emitent przekazuje życiorys zawodowy Pana Marka Stachury, wraz z informacjami, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marek Stachura – Prezes Zarządu

EBI 16/2022: Rezygnacja Członka Zarządu VOOLT S.A.

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 23 sierpnia 2022 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone przez Pana Piotra Karmelitę, Przewodniczącego Rady Nadzorczej VOOLT S.A. delegowanego od dnia 16 lipca 2022 roku do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta.

Zgodnie z treścią zawiadomienia Pan Piotr Karmelita złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, tym samym powrócił do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej VOOLT S.A.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Piotr Karmelita – Członek Zarządu

EBI 15/2022: Raport kwartalny za II kwartał 2022 roku

Zarząd Spółki VOOLT S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu kwartalnego za II kwartał 2022 roku.


Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Piotr Karmelita – Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport Kwartalny VOOLT S.A. za II Q 2022.pdf

EBI 14/2022: Zmiany w składzie Zarządu spółki VOOLT S.A.

Spółka VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 15 lipca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o delegowaniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Piotra Karmelity do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu. Delegacja została udzielona na okres dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały tj. od dnia 16 lipca 2022 roku.

Powyższa zmiana w Zarządzie Spółki powstała w związku z brzmieniem art. 387 § 1 w zw. z art. 387 § 3 k.s.h., zgodnie z którym członek zarządu spółki zależnej nie może pełnić funkcji członka rady nadzorczej spółki dominującej. Pan Marek Stachura pełnił funkcję Prezesa Zarządu VOOLT S.A.  (spółka zależna), będąc jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej Novavis Group S.A. (spółka dominująca), co było niezgodne z ww. przepisem. W związku z tym w dniu dzisiejszym, to jest 15 lipca 2022 roku, Pan Marek Stachura złożył rezygnację z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu Emitenta ze skutkiem na dzień 16 lipca 2022 r., natomiast Rada Nadzorcza dokonała oddelegowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Pana Piotra Karmelity, do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu począwszy od dnia 16 lipca 2022 r.  Pan Marek Stachura dalej pozostaje Członkiem Rady Nadzorczej Novavis Group S.A.

W załączeniu Emitent przekazuje życiorys Pana Piotra Karmelity – Przewodniczącego Rady Nadzorczej VOOLT S.A. delegowanego do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w Spółce, sporządzony zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marek Stachura – Prezes Zarządu


Załączniki:

Życiorys zawodowy Pana Piotra Karmelity.pdf

ESPI 4/2022: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 27 czerwca 2022 roku

Temat:
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 27 czerwca 2022 roku

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 27 czerwca 2022 roku:

Novavis Group Spółka Akcyjna

– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZA: 4 780 000

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4 780 000

– procentowy udział w liczbie głosów obecnych na ZWZA: 100%

– procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 56,76%

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Marek Stachura – Prezes Zarządu

EBI 13/2022: Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki VOOLT S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 27 czerwca 2022 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło Uchwały Nr 14, 15 oraz 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VOOLT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. W związku ze złożoną rezygnacją Członka Rady Nadzorczej Pana Leszka Puściana (o której Spółka informowała raportem bieżącym EBI numer 26/2021 z dnia 24 września 2021 roku o nazwie „Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej”), z dniem 27 czerwca 2022 roku powołano do składu Rady Nadzorczej Emitenta Pana Leszka Cwojdzińskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej. Jednocześnie z dniem 27 czerwca 2022 roku odwołano ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Eugeniusza Świtońskiego pełniącego dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej, w którego miejsce powołano do składu Rady Nadzorczej Emitenta Pana Tomasza Bartela na funkcję Członka Rady Nadzorczej. Zgodnie z § 13 ust. 13.1 Statutu Spółki kadencja Członków Rady Nadzorczej VOOLT S.A. trwa pięć lat.

W załączeniu Emitent przekazuje życiorysy nowych Członków Rady Nadzorczej sporządzone zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marek Stachura – Prezes Zarządu


Załączniki:

Życiorys zawodowy Pana Leszka Cwojdzińskiego.pdf

Życiorys zawodowy Pana Tomasza Bartela.pdf