EBI 4/2024: Raport Roczny VOOLT S.A. za rok obrotowy 2023

Zarząd VOOLT Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości treść Raportu Rocznego VOOLT S.A. za 2023 rok. Wszelkie załączniki dołączone do niniejszego raportu stanowią integralną część Raportu Rocznego za rok obrotowy 2023.

Załączniki:

  1. Sprawozdanie Zarządu VOOLT S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
  2. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2023.
  3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2023.
  4. Oświadczenie Spółki w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Raport Roczny VOOLT – Raport Roczny za Rok Obrotowy 2023

Raport Roczny VOOLT – Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki [2023]

Raport Roczny VOOLT – Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe [2023]

Raport Roczny VOOLT – Sprawozdanie Biegłego Rewidenta [2023]

Raport Roczny VOOLT – Dobre Praktyki Spółki Notowanej na NewConnect [2023]

Marek Stachura – Prezes Zarządu