EBI 3/2024: Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI numer 1/2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku, Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o zmianie terminów publikacji raportów okresowych w 2024 roku.

Zmiana terminu dotyczy publikacji Raportu Rocznego za rok obrotowy 2023, w związku z tym, że Emitent zgodnie z treścią § 6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” nie będzie  przekazywał raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego 2023 i przekaże Raport Roczny nie później niż w terminie 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy.

Wobec powyższego, Emitent podaje nowe terminy publikacji raportów w roku 2024:

Raporty kwartalne:

– 15 maja 2024 roku – raport okresowy za I kwartał 2024 roku,

– 14 sierpnia 2024 roku – raport okresowy za II kwartał 2024 roku,

– 14 listopada 2024 roku – raport okresowy za III kwartał 2024 roku.

Raport roczny:

– 20 marca 2024 roku – raport roczny za 2023 rok.


Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do publicznej wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.


Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Marek Stachura – Prezes Zarządu