EBI 10/2018: Raport Roczny Novavis za rok obrotowy 2017

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść Raportu Rocznego za 2017 rok. Wszelkie załączniki dołączone do niniejszego raportu stanowią integralną część Raportu Rocznego za rok obrotowy 2017.

 

Załączniki:

  1. Sprawozdanie Zarządu Novavis S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017.
  2. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017.
  3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2017.
  4. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego.
  5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  6. Oświadczenie Spółki w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”.
Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Roczny Novavis za 2017 rok

Raport Roczny Novavis – Załącznik #1 – Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej [2017]

Raport Roczny Novavis – Załącznik #2 – Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe [2017]

Raport Roczny Novavis – Załącznik #3 – Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe [2017]

Raport Roczny Novavis – Załącznik #4 – Sprawozdanie Biegłego Rewidenta – Spółka [2017]

Raport Roczny Novavis – Załącznik #5 – Sprawozdanie Biegłego Rewidenta – Grupa Kapitałowa [2017]

Raport Roczny Novavis – Załącznik #6 – Dobre Praktyki Spółki Notowanej na NewConnect [2017]