EBI 10/2020: Raport Roczny Novavis za rok obrotowy 2019

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść Raportu Rocznego za 2019 rok. Wszelkie załączniki dołączone do niniejszego raportu stanowią integralną część Raportu Rocznego za rok obrotowy 2019.

Załączniki:
1. Sprawozdanie Zarządu Novavis S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019.
2. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2019.
3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2019.
4. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2019.
5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019.
6. Oświadczenie Spółki w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Roczny Novavis – Raport Roczny za rok obrotowy 2019.pdf

Raport Roczny Novavis – Załącznik #1 – Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki [2019].pdf

Raport Roczny Novavis – Załącznik #2 – Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe [2019].pdf

Raport Roczny Novavis – Załącznik #3 – Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe [2019].pdf

Raport Roczny Novavis – Załącznik #4 – Sprawozdanie Biegłego Rewidenta – Spółka [2019].pdf

Raport Roczny Novavis – Załącznik #5 – Sprawozdanie Biegłego Rewidenta – Grupa Kapitałowa [2019].pdf

Raport Roczny Novavis – Załącznik #6 – Dobre Praktyki Spółki Notowanej na NewConnect [2019].pdf