EBI 11/2016: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

Zarząd Spółki Novavis S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, że w dniu 22 kwietnia 2016 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20 kwietnia 2016 r. rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 360 937,50 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy) w drodze emisji 3 609 375 (słownie: trzy miliony sześćset dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).

W związku z powyższym, kapitał zakładowy Novavis S.A. w kwocie 842 187,50 zł (słownie: osiemset czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) dzieli się na 8 421 875 (słownie: osiem milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

– 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł za każdą akcję,
– 750 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł za każdą akcję,
– 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł za każdą akcję,
– 2 062 500 akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł za każdą akcję,
– 3 609 375 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł za każdą akcję.

Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 8 421 875 głosów.

W konsekwencji zarejestrowanego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonane zostały następujące zmiany w Statucie Spółki:

1) uchylone zostało dotychczasowe brzmienie §7 ust. 7.1 nadając mu następujące brzmienie:
?7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 842.187,50 zł (słownie: osiemset czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 8.421.875 (słownie: osiem milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym na: 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 2.062.500 (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii D oraz 3.609.375 (słownie: trzy miliony sześćset dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii E.?

2) uchylone zostało dotychczasowe brzmienie §7 ust. 7.1.a nadając mu następujące brzmienie:
?7.1.a Akcje serii A, B, C, D i E zostają pokryte w całości wkładem pieniężnym.?

W załączeniu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości aktualny odpis KRS, a także tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E oraz powyższe zmiany Statutu Spółki podyktowane podwyższeniem kapitału zakładowego.

Podstawa Prawna:
§3 ust. 2 pkt. 5 oraz §4 ust. 2 pkt. 2 lit. b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Odpis KRS Novavis S.A. z dnia 22.04.2016 r.

Tekst jednolity Statutu Spółki po rejestracji emisji akcji serii E (20.04.16)