EBI 17/2021: Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki VOOLT S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2021 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło Uchwałę Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VOOLT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. W związku ze złożoną rezygnacją Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Marka Stachury (o której Spółka informowała raportem bieżącym EBI numer 13/2021 z dnia 31 maja 2021 roku o nazwie „Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej”), z dniem 29 czerwca 2021 roku powołano do składu Rady Nadzorczej Emitenta Pana Piotra Karmelitę na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jednocześnie z dniem 29 czerwca 2021 roku odwołano ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Klewskiego pełniącego dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej, w którego miejsce powołano do składu Rady Nadzorczej Emitenta Pana Pawła Krzyształowicza na funkcję Członka Rady Nadzorczej. Zgodnie z § 13 ust. 13.1 Statutu Spółki kadencja Członków Rady Nadzorczej VOOLT S.A. trwa pięć lat.

 

W załączeniu Emitent przekazuje życiorysy nowych Członków Rady Nadzorczej sporządzone zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Załączniki:

Życiorys zawodowy Pana Piotra Karmelity.pdf

Życiorys zawodowy Pana Pawła Krzyształowicza.pdf

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu