EBI 21/2019: Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r.

Zarząd Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym dokonuje korekty treści raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku (to jest za okres od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku), opublikowanego przez Emitenta raportem o numerze EBI 20/2019 w dniu 14 listopada 2019 roku.

 

Wprowadzona korekta wynika z błędów w tabeli „Rachunek przepływów pieniężnych”, w tym oczywistej omyłki pisarskiej polegającej na tym, że w rozdziale dziesiątym „Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Novavis S.A. za III kwartał 2019 roku – Dane skonsolidowane”, w tabeli „Rachunek przepływów pieniężnych”, w pozycji „Zysk (strata) netto” za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku podano błędną jego wartość.

 

Przed korektą Emitent podał, że „Zysk (strata) netto” za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku wyniósł 433 123,45 złotych, podczas gdy prawidłowa jego wartość wynikająca z przedstawionego „Rachunku zysków i strat w układzie porównawczym” to 4 331 123,45 złotych. Dokonane korekty wpłynęły na zmiany w tabeli „Rachunek przepływów pieniężnych” przedstawione w „Kwartalnym skróconym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Novavis S.A. za III kwartał 2019 roku – Dane skonsolidowane”. Pozostałe tabele wchodzące w skład raportu okresowego Emitenta za III kwartał 2019 roku nie uległy zmianie.

 

W załączeniu do niniejszego raportu, Zarząd Novavis S.A. przekazuje skorygowaną treść raportu okresowego za III kwartał 2019 roku.

 

Podstawa prawna:

5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Kwartalny Novavis za III Q 2019 v2.pdf