EBI 21/2020: Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii D i E Novavis S.A.

Zarząd Spółki Novavis S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, to jest 20 listopada 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęła obustronnie podpisana umowa z Kancelarią Adwokacką Kramer i Wspólnicy Spółka Jawna, wpisaną Decyzją numer 7/2017 p.o. Dyrektora Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2017 roku na listę Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Przedmiotem umowy jest świadczenie kompleksowej usługi na rzecz Emitenta, mającej na celu wprowadzenie akcji serii D oraz akcji serii E Novavis Spółki Akcyjnej do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Umowa weszła w życie z dniem jej podpisania.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu