EBI 3/2023: Raport Roczny VOOLT S.A. za rok obrotowy 2022

EBI 3/2023: Raport Roczny VOOLT S.A. za rok obrotowy 2022

Zarząd VOOLT Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości treść Raportu Rocznego VOOLT S.A. za 2022 rok. Wszelkie załączniki dołączone do niniejszego raportu stanowią integralną część Raportu Rocznego za rok obrotowy 2022.

Załączniki:

  1. Sprawozdanie Zarządu VOOLT S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
  2. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2022.
  3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2022.
  4. Oświadczenie Spółki w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Marek Stachura – Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport Roczny VOOLT – Raport Roczny za Rok Obrotowy 2022 rozmiar: 375 KB

VOOLT – Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki [2022] rozmiar: 520.9 KB

VOOLT – Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe [2022] rozmiar: 827.1 KB

VOOLT – Sprawozdanie Biegłego Rewidenta [2022].pdf rozmiar: 319.4 KB

VOOLT – Dobre Praktyki Spółki Notowanej na NewConnect [2022] rozmiar: 351.1 KB