EBI 5/2022: Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem

Zarząd VOOLT S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 01.03.2022 roku podpisana została umowa z firmą audytorską Primefields sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Granicznej 29, posiadającą numer NIP: 634 272 27 97.

Przedmiotem zawartej umowy jest przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku oraz zbadanie ksiąg rachunkowych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, na podstawie których te sprawozdania zostały sporządzone, jak również przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku, wraz ze zbadaniem ksiąg rachunkowych obejmujących okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu