EBI 6/2021: Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem

Zarząd Novavis S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 9 kwietnia 2021 roku podpisana została umowa z firmą audytorską Edward Ostrowski Biegły Rewident z siedzibą w Warszawie przy ulicy Paavo Nurmiego 27, wpisaną pod numerem 9 na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego oraz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 536 001 19 07.

 

Przedmiotem zawartej umowy jest przeprowadzenie ustawowego badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku, a także zbadanie ksiąg rachunkowych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, na podstawie których te sprawozdania zostały sporządzone.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu