EBI 9/2016: Zamknięcie subskrypcji akcji serii E

W związku z zakończeniem prywatnej subskrypcji akcji na okaziciela serii E, wyemitowanych na podstawie uchwał podjętych podczas Posiedzenia Zarządu Emitenta (akt notarialny Repertorium A Nr 2405/2015 z dnia 8 października 2015 roku), to jest Uchwały Nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dla wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy, Uchwały Nr 2 w sprawie upoważnienia dla Zarządu oraz Uchwały Nr 3 w sprawie zmian w Statucie dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego, podjętych na podstawie upoważnienia zawartego w §7 ust. 7.6 – 7.8 Statutu Emitenta, Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje następujące informacje związane z przeprowadzeniem emisji akcji na okaziciela serii E.

Akcje na okaziciela serii E wyemitowane zostały w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, to jest w trybie subskrypcji prywatnej. Rada Nadzorcza Novavis S.A. uchwałami Nr 2/10/2015 oraz 3/10/2015 (objętymi protokołem nr 1/05/10/2015 posiedzenia Rady Nadzorczej Novavis S.A. z dnia 5 października 2015 roku) udzieliła zgody podwyższenie kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii E oraz na całkowite wyłączenie prawa poboru dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego przez emisję nowych akcji serii E.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii E:
Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 4 stycznia 2016 roku, zaś jej zamknięcie nastąpiło w dniu 7 kwietnia 2016 roku.

2. Data przydziału akcji:
Akcje na okaziciela serii E zostały przydzielone w dniu 7 kwietnia 2016 roku.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja prywatna obejmowała 3 609 375 (słownie: trzy miliony sześćset dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:
Brak redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 3 609 375 (słownie: trzy miliony sześćset dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje na okaziciela serii E były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Na akcje na okaziciela serii E zapis złożył jeden podmiot, do którego skierowana była subskrypcja prywatna.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej
subskrypcji:
Akcje na okaziciela serii E zostały przydzielone jednemu podmiotowi.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
Akcje serii E nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję akcji serii E.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:
Łączne koszty emisji akcji serii E wyniosły 1 703,00 zł przy następującym podziale na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty ? koszt nie wystąpił,
b) wynagrodzenia subemitentów – koszt nie wystąpił,
c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – koszt nie wystąpił,
d) promocji oferty – koszt nie wystąpił,
e) pozostałe koszty (opłaty notarialne, podatek, opłata sądowa od wniosku do KRS): 1 703,00 złotych.

Koszty emisji akcji serii E zostaną ujęte w kosztach działalności operacyjnej Emitenta.

Podstawa prawna:
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu