EBI 9/2019: Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem

EBI 9/2019: Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem

 

Zarząd Spółki Novavis S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym do siedziby Emitenta wpłynęła podpisana przez Spółkę w dniu 20 maja 2019 roku umowa z firmą audytorską Edward Ostrowski Biegły Rewident z siedzibą w Warszawie, ul. Nurmiego 27 (03-289 Warszawa), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 536 001 19 07 oraz wpisaną pod numerem 9 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 2009 roku (Dz. U. z 2006 r. poz. 1000).

 

Przedmiotem powyższej umowy jest przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2018, a także zbadanie ksiąg rachunkowych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, na podstawie których te sprawozdania zostały sporządzone.

 

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu