ESPI 1/2018: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.

Zarząd Novavis S.A. („Emitent”) informuje, iż w związku z pozytywną oceną dotychczasowych prac prowadzonych przez CAC PV sp. z o.o. (spółkę zależną wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Novavis) dotyczących kontraktu, o którego podpisaniu Emitent informował 7 września 2017 roku raportem bieżącym ESPI o numerze 6/2017, w dniu 23 marca 2018 roku podpisano nowe kontrakty, których przedmiotem jest budowa na terenie jednego z państw Unii Europejskiej kolejnych elektrowni fotowoltaicznych w formule EPC. Każda z nowo zakontraktowanych instalacji PV będzie miała moc 500 kWp DC. W związku z powyższym zakres prac CAC PV sp. z o.o. zwiększył się z pierwotnie komunikowanych dwunastu do dwudziestu dwóch instalacji fotowoltaicznych. Każdy z projektów ma zabezpieczone finansowanie bankowe.

Okres realizacji nowych kontraktów to 2018 rok. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku europejskim.

W opinii Zarządu Emitenta, realizacja wyżej wymienionego kontraktu będzie miała pozytywny i znaczący wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Novavis w roku obrotowym 2018.

Zarząd Novavis S.A. podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu