ESPI 1/2021: Zamiana akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela

Temat:

Zamiana akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Spółki Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 7.3 Statutu Spółki, zgodnie z otrzymanymi wnioskami Akcjonariuszy o zamianę posiadanych przez nich akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela, w dniu 28 stycznia 2021 roku podjął Uchwałę Zarządu o dokonaniu zamiany 2 062 500 akcji imiennych serii D na 2 062 500 akcji na okaziciela serii D. Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia.

Przed zamianą akcje serii D były akcjami imiennymi zwykłymi, a po zamianie stały się akcjami zwykłymi na okaziciela. Zamiana akcji imiennych serii D Emitenta na akcje na okaziciela związana jest z obligatoryjną dematerializacją akcji serii D oraz E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

 

Wysokość kapitału zakładowego Spółki po dokonaniu opisanej wyżej zamiany nie uległa zmianie i wynosi 842 187,50 złotych. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki po dokonaniu zamiany nie uległa zmianie i wynosi 8 421 875 głosów.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu