ESPI 14/2021: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od VOOLT S.A.

Temat:

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od VOOLT S.A.

 

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 4 listopada 2021 roku VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej VOOLT i podlegająca konsolidacji) poinformowała Emitenta o podpisaniu umowy wykonawczej, obejmującej dostawę i montaż dwustu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 8 MW. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku.

 

Zleceniodawcą  jest ogólnopolska sieć sklepów z branży FMCG, a kontrakt jest kontynuacją współpracy zawartej w październiku 2020 roku między stronami (o czym Emitent informował komunikatem bieżącym ESPI o numerze 28/2020 z dnia 6 października 2020 roku). Zgodnie z zapisami zawartej umowy wykonawczej, ostateczny termin realizacji dwustu projektów fotowoltaicznych o średniej mocy 40 kW każdy określono na koniec 2022 roku. Instalacje fotowoltaiczne zrealizowane zostaną na dachach obiektów zlokalizowanych na terenie całej Polski.

 

W opinii Zarządu Emitenta, realizacja wyżej wymienionego kontraktu jest potwierdzeniem profesjonalnej współpracy pomiędzy podmiotami i będzie miała pozytywny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej VOOLT, w szczególności w 2022 roku. Zarząd Spółki, podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu