ESPI 16/2021: Rejestracja połączenia VOOLT S.A. ze spółkami Voolt Sp. z o.o., Chata Sp. z. o.o. oraz SPV Energia Sp. z o.o.

Temat:

Rejestracja połączenia VOOLT S.A. ze spółkami Voolt Sp. z o.o., Chata Sp. z. o.o. oraz SPV Energia Sp. z o.o.

 

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje o powzięciu w dniu 7 grudnia 2021 roku informacji, że w dniu 6 grudnia 2021 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu połączenia spółki VOOLT S.A. („Spółka Przejmująca”) ze spółkami zależnymi, to jest:

– spółką Voolt Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana 1”),

– spółką Chata Sp. z.o.o. („Spółka Przejmowana 2”),

– spółką SPV Energia Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana 3”),

poprzez przeniesienie całych majątków wyżej wymienionych spółek zależnych na Emitenta.

 

Uprzednio w dniu 31 lipca 2021 roku Emitent informował o podpisaniu Planu Połączenia raportem bieżącym ESPI numer 9/2021 („Podpisanie Planu Połączenia VOOLT S.A. ze spółkami zależnymi”). Następnie w dniu 17 września 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło jednogłośnie Uchwałę Nr 3 w sprawie połączenia Spółki, o czym Emitent informował raportem bieżącym EBI numer 25/2021 („Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 17 września 2021 roku”).

 

Zgodnie z treścią art. 494 KSH na skutek połączenia Spółka Przejmująca wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3. Na podstawie art. 493 § 1 KSH Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu