ESPI 2/2016: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów na WZA Novavis S.A.

Zarząd Novavis S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2016 roku Spółka otrzymała zawiadomienie sporządzone w dniu 8 kwietnia 2016 roku na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Z przekazanej informacji wynika, że w dniu 8 kwietnia 2016 roku Pan Wojciech Żak sprzedał poza rynkiem regulowanym na podstawie jednorazowej umowy cywilno-prawnej 150 000 _sto pięćdziesiąt tysięcy_ sztuk akcji Spółki Novavis S.A. Transakcja została zawarta w cenie 1,03 zł _jeden złoty trzy grosze_ za akcję.

Przed sprzedażą akcji Pan Wojciech Żak posiadał 823 793 sztuk akcji, co stanowiło 17,12% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 17,12% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Po dokonaniu transakcji sprzedaży w dniu 8 kwietnia 2016 roku Pan Wojciech Żak posiadał 673 793 sztuk akcji, co stanowiło 14,00% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 14,00% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W związku z rejestracją w dniu 22 kwietnia 2016 roku podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 360 937,50 zł w drodze emisji 3 609 375 akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 673 793 sztuk akcji posiadanych przez Pana Wojciecha Żak stanowi w dniu dzisiejszym 8,00% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 8,00% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.