ESPI 24/2020: Zawarcie istotnego Porozumienia przez spółkę zależną od Novavis S.A.

Temat:

Zawarcie istotnego Porozumienia przez spółkę zależną od Novavis S.A.

 

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Novavis S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 17 września 2020 roku CAC PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Novavis i podlegająca konsolidacji) poinformowała Emitenta o zawarciu Porozumienia o Współpracy („Porozumienie”) z międzynarodowym podmiotem, który rozpoczął proces budowy dwóch wielkoskalowych inwestycji fotowoltaicznych o mocach 190 MW oraz 340 MW w południowej części Europy. Do portfolio dewelopera należy także projekt elektrowni wiatrowej o mocy przekraczającej 50 MW. Zawarte Porozumienie o Współpracy gwarantuje podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Novavis udział w projektach w charakterze wyłącznego partnera branżowego.

 

Współpraca pomiędzy Stronami Porozumienia będzie realizowana na różnych etapach, począwszy od prac projektowych (mających na celu uzyskanie prawomocnych pozwoleń na budowę), przez wybór technologii, konsultacje ekonomiczne, realizację fizycznej budowy, nadzór merytoryczny i techniczny nad pracami budowlanymi, po świadczenie usług związanych z serwisem, eksploatacją i utrzymaniem ukończonych projektów. Zgodnie z wolą Stron współpraca dotyczyć będzie również zaprojektowania i możliwej budowy innowacyjnych systemów magazynowania energii jako części inteligentnej sieci elektroenergetycznej w tym regionie kontynentu europejskiego. W związku z lokalizacją projektów, produktywność energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych jest o ponad 30% wyższa niż na terenie Polski.

 

Z dniem zawarcia Porozumienia specjaliści CAC PV sp. z o.o. wraz z zespołem projektowym dewelopera rozpoczęli prace dotyczące analizy posiadanej dokumentacji prawnej, a także przeglądu oraz aktualizacji projektów wykonawczych i technicznych.

 

Jednocześnie zgodnie z informacją przekazaną przez Zarząd CAC PV sp. z o.o., szczegółowe zakresy zadań do realizacji w ramach poszczególnych etapów będą podlegały oddzielnym Umowom, zaś każdy z projektów traktowany będzie indywidualnie.

 

Ponadto, zgodnie z zapisami zawartego Porozumienia o Współpracy, Rubicon Partners Spółka Akcyjna (wkrótce Novavis Group Spółka Akcyjna) objęła prawo pierwokupu projektów po uzyskaniu prawomocnych pozwoleń na budowę.

 

W opinii Zarządu Novavis Spółka Akcyjna realizacja opisanego powyżej zakresu Porozumienia będzie miała pozytywny i znaczący wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Novavis w latach kolejnych.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu