ESPI 26/2020: Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Temat:

Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Treść raportu:

Zarząd Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie działając w trybie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1639 z póź. zm.), informuje o otrzymaniu w dniu 1 października 2020 roku zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69, ust. 1, pkt 1 i 4 ww. ustawy od spółki NOVAVIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o poniższej treści:

 

„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) i 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do  zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1639 z póź. zm.), NOVAVIS GROUP SA z siedzibą w Warszawie  („EMITENT”; „SPÓŁKA”) zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż  w dniu 1 października 2020 roku EMITENT nabył za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku BPS SA 4 780 000 akcji spółki NOVAVIS SA z siedzibą w Warszawie, co stanowi przekroczenie progu 50% w kapitale i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

 

Nabycie akcji NOVAVIS SA za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku BPS SA nastąpiło w wyniku realizacji Umów Pośrednictwa, o których EMITENT informował raportem bieżącym nr 43/2020 z 7 października 2020 roku oraz w związku z przeniesieniem własności w dniu 1 października 2020 r.

 

Przed nabyciem EMITENT nie posiadał akcji spółki NOVAVIS SA.

 

W wyniku nabycia, EMITENT posiada 4 780 000 akcji NOVAVIS SA (w tym: 1 170 625 akcji imiennych serii D i 3 609 375 akcji na okaziciela serii E), które stanowią 56,76 % udziału w kapitale i dają prawo do 4 780 000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 56,76 % w głosach na walnym zgromadzeniu.

 

Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz  o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami, spółka NOVAVIS GROUP SA informuje, że posiada podmioty zależne (spółki NG PV 1 Sp. z o.o., NG PV 2 Sp. z o.o., NG PV 3 Sp. z o.o., NG PV 4 Sp. z o.o. oraz NG PV 5 Sp. z o.o.), które nie posiadają akcji NOVAVIS SA, jak również nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu.

 

Spółka NOVAVIS GROUP SA nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji z prawami głosu wyemitowanych przez Spółkę”.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu