ESPI 3/2020: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Temat:
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Treść raportu:

Zarząd Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 10 kwietnia 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku („Rozporządzenie MAR”), dotyczące transakcji na niepublicznych akcjach na okaziciela serii E Spółki.

 

Treść otrzymanego zawiadomienia od spółki Marshall Nordic Limited, której Dyrektorem Zarządzającym jest Pan Marek Stachura – Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta – stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Przed zbyciem akcji na okaziciela serii E spółka Marshall Nordic Limited posiadała 6 685 875 akcji Emitenta, które stanowiły 79,39% ogólnej liczby akcji. Uprawniały one do wykonywania 6 685 875 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A., co stanowiło 79,39% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

 

Po zbyciu akcji na okaziciela serii E spółka Marshall Nordic Limited posiada 6 560 875 akcji Emitenta, które stanowią 77,90% ogólnej liczby akcji. Uprawniają one do wykonywania 6 560 875 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A., co stanowi 77,90% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

 

W umowie zbycia akcji na okaziciela serii E Emitenta spółka Marshall Nordic Limited zastrzegła sobie prawo do odkupu tych akcji (pierwokupu).

 

Załącznik:
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR – Marshall Nordic Limited

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Wojciech Żak – Prezes Zarządu