ESPI 32/2020: Złożenie wniosku o dofinansowanie przez konsorcjum, w którego skład wchodzi spółka stowarzyszona z Novavis S.A.

Temat:

Złożenie wniosku o dofinansowanie przez konsorcjum, w którego skład wchodzi spółka stowarzyszona z Novavis S.A.

 

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Novavis S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 30 października 2020 roku Storion Energy Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka stowarzyszona Grupy Kapitałowej Novavis) poinformowała Emitenta o złożeniu wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Innovation Fund Large Scale Projects (InnovFund-LSC-2020-Two-Stage), w projekcie „Me Grid – a system of active and intelligent e-prosumer green energy production and storage network”.

 

Wniosek o dofinansowanie został złożony przez konsorcjum, w którego skład wchodzą spółki Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Lider Konsorcjum), Storion Energy Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Członek Konsorcjum) oraz PoPi sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Członek Konsorcjum).

 

Wartość wnioskowanego projektu została określona przez konsorcjantów na kwotę 56 035 344,80 EUR (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery Euro i 80/100), zaś wartość wnioskowanego wsparcia to 32 500 500 EUR (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy pięćset Euro).

 

Celem projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz zwiększenie ich efektywności poprzez stworzenie inteligentnej sieci z własnym systemem magazynowania energii, która połączy wielu prosumentów za pośrednictwem inteligentnego przyłącza energetycznego obejmującego falowniki oraz innowacyjne liczniki energii (chronione patentem), które umożliwiają zarówno kontrolę, jak i pomiar przesyłu energii zarówno na potrzeby prosumenta, jak i energii elektrycznej wyprodukowanej przez niego do sieci. Ponadto zbudowanie inteligentnej platformy informatycznej pozwoli na pełną koordynacje funkcji i stworzenie systemu zarządzania siecią smart grid oraz magazynami energii. W oparciu o elektrownie fotowoltaiczne o mocy przekraczającej 43 MW  przewidywane jest wybudowanie hybrydowego systemu magazynowania energii o mocy 10 MW i pojemności 38 MWh. Zgodnie z założeniami konsorcjantów wykorzystywać on będzie redukcyjne baterie przepływowe (10,5 MWh), akumulatory litowo-jonowe (25 MWh) oraz innowacyjną technologię wodorową – tak zwany „zielony wodór” (2,5 MWh). Tak powstały system będzie pewnego rodzaju „wirtualną elektrownią”, zagospodarowującą nadwyżki energii powstające w źródłach odnawialnych. Poprzez optymalizację wykorzystania systemów magazynowania energii oraz prognozowanie jej zużycia, autorski system IT będzie zarządzał szczytowymi momentami zwiększonego zapotrzebowania na energię poprzez uruchamianie zmagazynowanych mocy.

 

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku („Rozporządzenie MAR”) ze względu na istotny wpływ na przyszłą działalność Grupy Kapitałowej Novavis S.A.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu