ESPI 7/2013: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA Novavis S.A.

Zarząd Novavis S.A. _”Spółka”_ informuje, iż dnia 14 października 2013 roku Spółka otrzymała od pani Hanny Stachura zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Z przekazanej informacji wynika, że w dniu 14 października 2013 roku Pani Hanna Stachura sprzedała łącznie 549.000 sztuk akcji Spółki Novavis S.A. Wartość transakcji to średnia cena za akcje od dnia debiutu.

Przed sprzedażą akcji Pani Hanna Stachura posiadała 686.000 sztuk akcji, co stanowiło 24,95% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 24,95% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Po dokonaniu transakcji sprzedaży Pani Hanna Stachura posiada 137.000 sztuk akcji, co stanowi 4,98% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 4,98% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.