EBI 10/2017: Raport Roczny Novavis za rok obrotowy 2016

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść Raportu Rocznego za 2016 rok. Wszelkie załączniki dołączone do niniejszego raportu stanowią integralną część Raportu Rocznego za rok obrotowy 2016.

Załączniki:
1. Sprawozdanie Zarządu Novavis S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2016;
2. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2016;
3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2016;
4. Opinia oraz Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym jednostkowym sprawozdaniu finansowym;
5. Opinia oraz Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym;
6. Oświadczenie Spółki w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Roczny Novavis za 2016 rok

Raport Roczny Novavis – Załącznik #1 – Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki [2016]

Raport Roczny Novavis – Załącznik #2 – Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe [2016]

Raport Roczny Novavis – Załącznik #3 – Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe [2016]

Raport Roczny Novavis – Załącznik #4 – Opinia oraz Raport Biegłego Rewidenta – Spółka [2016]

Raport Roczny Novavis – Załącznik #5 – Opinia oraz Raport Biegłego Rewidenta – Grupa Kapitałowa [2016]

Raport Roczny Novavis – Załącznik #6 – Dobre Praktyki Spółki Notowanej na NewConnect [2016]