EBI 11/2017: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Novavis S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402? zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30 czerwca 2017 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00-845 Warszawa.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

ZWZ 30.06.17 – Ogłoszenie

ZWZ 30.06.17 – Projekty Uchwał

ZWZ 30.06.17 – Formularz Pełnomocnictwa

ZWZ 30.06.17 – Struktura Kapitału Zakładowego