EBI 12/2021: Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Emitenta

Zarząd Spółki VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) informuje o powzięciu informacji o rejestracji w dniu 24 maja 2021 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany związanej w uchwałą podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 22 grudnia 2020 roku. Zarejestrowana została zmiana w Statucie Spółki przyjęta Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki.

 

Zgodnie z Uchwałą nr 5 zmieniony został § 2 Statutu Spółki w następujący sposób:

 

Dotychczasowe brzmienie:

„§2 Firma

2.1. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą NOVAVIS Spółka Akcyjna.

2.2. Spółka w obrocie może używać skrótu NOVAVIS S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).”

 

Nowe brzmienie:

„§2 Firma

2.1. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą VOOLT Spółka Akcyjna.

2.2. Spółka w obrocie może używać skrótu VOOLT S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).”

 

Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający powyższą zmianę, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Tekst jednolity Statutu Spółki po NWZA z dnia 22 grudnia 2020 roku.pdf (rozmiar: 173.3 KB)