EBI 13/2021: Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki VOOLT S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 31 maja 2021 roku Pan Marek Stachura złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, ze skutkiem na dzień odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. W treści otrzymanej informacji nie podano przyczyny rezygnacji.

Zarząd Emitenta oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Markowi Stachurze za jego zaangażowanie i wkład w działalność Spółki w okresie sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej Emitenta zostanie uzupełniony na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy VOOLT Spółki Akcyjnej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu