EBI 14/2022: Zmiany w składzie Zarządu spółki VOOLT S.A.

Spółka VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 15 lipca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o delegowaniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Piotra Karmelity do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu. Delegacja została udzielona na okres dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały tj. od dnia 16 lipca 2022 roku.

Powyższa zmiana w Zarządzie Spółki powstała w związku z brzmieniem art. 387 § 1 w zw. z art. 387 § 3 k.s.h., zgodnie z którym członek zarządu spółki zależnej nie może pełnić funkcji członka rady nadzorczej spółki dominującej. Pan Marek Stachura pełnił funkcję Prezesa Zarządu VOOLT S.A.  (spółka zależna), będąc jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej Novavis Group S.A. (spółka dominująca), co było niezgodne z ww. przepisem. W związku z tym w dniu dzisiejszym, to jest 15 lipca 2022 roku, Pan Marek Stachura złożył rezygnację z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu Emitenta ze skutkiem na dzień 16 lipca 2022 r., natomiast Rada Nadzorcza dokonała oddelegowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Pana Piotra Karmelity, do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu począwszy od dnia 16 lipca 2022 r.  Pan Marek Stachura dalej pozostaje Członkiem Rady Nadzorczej Novavis Group S.A.

W załączeniu Emitent przekazuje życiorys Pana Piotra Karmelity – Przewodniczącego Rady Nadzorczej VOOLT S.A. delegowanego do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w Spółce, sporządzony zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marek Stachura – Prezes Zarządu


Załączniki:

Życiorys zawodowy Pana Piotra Karmelity.pdf