EBI 20/2016: Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Novavis S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2016 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło Uchwałę Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w tym powołania Pana Leszka Jerzego Puściana do składu Rady Nadzorczej Spółki w charakterze Członka Rady Nadzorczej na okres pięciu lat (zgodnie z § 13 ust, 13.1 Statutu Spółki).

Życiorys zawodowy powołanego Członka Rady Nadzorczej, wymagany zgodnie § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostanie przekazany do publicznej wiadomości właściwym raportem bieżącym, niezwłocznie po jego otrzymaniu przez Zarząd Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Leszek Jerzy Puścian:
a) Wyraził zgodę na członkostwo w Radzie Nadzorczej spółki Novavis Spółka Akcyjna;
b) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c) Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII ? XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. ? Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późniejszymi zmianami), oraz art. 585, 587, 590 i 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. ? Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późniejszymi zmianami);
d) Nie toczą się przeciwko niemu żadne postępowania karne na podstawie przepisów, o których mowa w pkt c);
e) Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Novavis Spółki Akcyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
f) Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego, w podmiotach, w których wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat;
g) Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa Prawna:
§3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu