EBI 19/2016: Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Novavis S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2016 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło Uchwałę Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w tym powołania Pana Romana Żelaznego do składu Rady Nadzorczej Spółki w charakterze Członka Rady Nadzorczej na okres pięciu lat (zgodnie z § 13 ust, 13.1 Statutu Spółki).

Pan Roman Żelazny (ur. 1953) jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego (1978) i pełni obecnie funkcję menedżera projektu i pełnomocnika Prorektor Uniwersytetu Opolskiego ds. utworzenia Ośrodka Zaawansowanych Studiów Politycznych, Dialogu i Stosunków Międzynarodowych oraz Centrum Nowoczesnych Technologii w Energetyce w Dąbrowie k. Opola.

W latach 2003 ? 2014 był współorganizatorem, wykonawcą, tłumaczem, opiekunem merytoryczny projektów w ramach programów agend rządowych oraz instytucji pozarządowych, m.in. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Agencji Rozwoju Lokalnego w Lublinie, Urzędów Marszałkowskich w Lublinie i Gdańsku, Fundacji ?Nasza Nadzieja? i innych, realizowanych w Niemczech, Austrii, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Luxemburgu ? w zakresie kultury i zabytków, ochrony środowiska, inżynierii wodnej, recyklingu, zapobiegania i zwalczania powodzi, odnawialnych źródeł energii, technologii produkcji żywności, rekultywacji i odzyskiwania terenów zdegradowanych przez przemysł, kultury.

Od roku 2005 do dnia dzisiejszego jest Prezesem Fundacji ?Zacny Uczynek? działającej na rzecz demokracji, wolności, dobroczynności, humanizmu oraz państwa prawa. Podstawowe cele Fundacji: charytatywny, edukacyjny, promocyjny; stypendia, konferencje popularnonaukowe, wolontariat. Współpraca partnerska, stypendialna bądź sponsorska między innymi z: Urząd Marszałkowski Woj. Lubelskiego, UMCS, Uniwersytet Opolski, Muzeum Łazienki Królewskie, PGNiG, Polski Cukier S.A., PGE Dystrybucja S.A., Kartonex Sp z o.o. i inne.

W latach 2003 ? 2013 pełnił funkcję Prezesa ECHO ENTERPRISE Sp. z o.o. (działalność prasowa, publicystyczna i wydawnicza), a wcześniej, w latach 1983 ? 1997 pracował w redakcji ?Pogląd? (w Berlinie), był korespondentem niemieckim ?Nowego Dziennika? w Nowym Jorku oraz pracował w rozgłośni Polskiego Radia ?Wolna Europa? Monachium ? Warszawa.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Roman Żelazny:
a) Wyraził zgodę na członkostwo w Radzie Nadzorczej spółki Novavis Spółka Akcyjna;
b) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c) Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII ? XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. ? Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późniejszymi zmianami), oraz art. 585, 587, 590 i 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. ? Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późniejszymi zmianami);
d) Nie toczą się przeciwko niemu żadne postępowania karne na podstawie przepisów, o których mowa w pkt c);
e) Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Novavis Spółki Akcyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
f) Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego, w podmiotach, w których wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat;
g) Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa Prawna:
§3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu