EBI 25/2016: Uzupełnienie i korekta Raportu Rocznego za 2015 rok

W nawiązaniu do raportu okresowego numer RR 21/2016 ?Raport Roczny Novavis za rok obrotowy 2015? z dnia 30 czerwca 2016 roku, a w szczególności do opinii i raportu Biegłego Rewidenta od badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Novavis wynikającej z nieotrzymania w ustalonym terminie kompletu dokumentów księgowych oraz postanowienia Biegłego Rewidenta i Zarządu Novavis S.A., iż badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostanie dokonane ponownie po dostarczeniu niezbędnych danych przez księgowość zewnętrzną (obie informacje zawarte są w Załączniku Nr 5 ?Opinia oraz Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym?), Zarząd Novavis S.A. przekazuje w załączeniu poprawiony i wiążący Załącznik Nr 5 ?Opinia oraz Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Novavis?, stanowiący integralną część Raportu Rocznego za rok obrotowy 2015.

Ponowne badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Novavis za rok obrotowy 2015 wpłynęło na następujące korekty: w Raporcie Rocznym Novavis za rok obrotowy 2015 (korekta punktu 9.), w Załączniku Nr 1 ?Sprawozdanie Zarządu Novavis S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015? (korekta punktu L.), w Załączniku Nr 3 ?Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2015?. Skorygowane dokumenty zostały również załączone do niniejszego raportu.

Poprawione skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dotyczące go opinia oraz raport z badania Biegłego Rewidenta zostaną przedłożone Radzie Nadzorczej Emitenta do zaopiniowania, a następnie skierowane do zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 6.1-6.3 oraz 7.1-7.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Raport Roczny Novavis za 2015 rok

Raport Roczny Novavis – Załącznik #1 – Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki [2015]

Raport Roczny Novavis – Załącznik #3 – Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe [2015]

Raport Roczny Novavis – Załącznik #5 – Opinia oraz Raport Biegłego Rewidenta – Grupa Kapitałowa [2015]