EBI 26/2016: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Novavis S.A. w dniu 29 lipca 2016 r.

Zarząd Novavis S.A. (?Spółka?) z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Novavis S.A. w dniu 29 lipca 2016 roku.

Zarząd Spółki informuje, iż w ramach Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Novavis S.A. w dniu 29 lipca 2016 roku dokonano zmian Statutu Spółki (Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie dokonania zmiany w Statucie Spółki). Jednocześnie akcjonariusze przyjęli tekst jednolity Statutu Spółki Novavis S.A. uwzględniający zmianę, o której mowa w Uchwale nr 10.

Zgodnie z Uchwałą nr 10 zmieniony został § 7 ust. 7.7. Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie:
?7.7. W okresie do dnia 1 czerwca 2018 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nieprzekraczającą 360 937,50 PLN (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy) tj. do kwoty 842 187,50 PLN (słownie: osiemset czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) – kapitał docelowy.?

Nowe brzmienie:
?7.7. W okresie do dnia 1 czerwca 2019 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nieprzekraczającą 631.640,62 zł (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset czterdzieści złotych sześćdziesiąt dwa grosze), tj. do kwoty 1.473.828,12 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych dwanaście groszy) – kapitał docelowy.?

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 i 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Protokół z ZWZA Novavis S.A. z dnia 29.07.2016 r

Tekst jednolity Statutu Spółki po ZWZA z dnia 29.07.2016 r