EBI 9/2021: Raport Roczny Novavis za rok obrotowy 2020

Zarząd Novavis Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości treść Raportu Rocznego Novavis S.A. i Grupy Kapitałowej Novavis za 2020 rok. Wszelkie załączniki dołączone do niniejszego raportu stanowią integralną część Raportu Rocznego za rok obrotowy 2020.

 

Załączniki:
1. Sprawozdanie Zarządu Novavis S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020.
2. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2020.
3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020.
4. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020.
5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020.
6. Oświadczenie Spółki w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Raport Roczny Novavis – Raport Roczny za Rok Obrotowy 2020.pdf

Raport Roczny Novavis – Załącznik #1 – Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki [2020].pdf

Raport Roczny Novavis – Załącznik #2 – Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe [2020].pdf

Raport Roczny Novavis – Załącznik #3 – Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe [2020].pdf

Raport Roczny Novavis – Załącznik #4 – Sprawozdanie Biegłego Rewidenta – Spółka [2020].pdf

Raport Roczny Novavis – Załącznik #5 – Sprawozdanie Biegłego Rewidenta – Grupa Kapitałowa [2020].pdf

Raport Roczny Novavis – Załącznik #6 – Dobre Praktyki Spółki Notowanej na NewConnect [2020].pdf