EBI 9/2022: Zmiany w składzie Zarządu VOOLT Spółka Akcyjna

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu dzisiejszym, to jest 5 maja 2022 roku, Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie art. 368 § 4 KSH w związku z § 10 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki, odwołała Pana Wojciecha Żaka z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu VOOLT S.A. z dniem 5 maja 2022 roku.

Jednocześnie w dniu dzisiejszym, to jest 5 maja 2022 roku, Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu Pana Marka Stachurę na Prezesa Zarządu Spółki VOOLT S.A. na roczną kadencję.

W załączeniu do niniejszego komunikatu Spółka przekazuje życiorys zawodowy Pana Marka Stachury, wraz z informacjami, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marek Stachura – Prezes Zarządu


Załączniki:

Życiorys zawodowy Pana Marka Stachury