EBI 8/2022: Raport roczny VOOLT S.A. za rok obrotowy 2021

Zarząd VOOLT Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości treść Raportu Rocznego VOOLT S.A. za 2021 rok. Wszelkie załączniki dołączone do niniejszego raportu stanowią integralną część Raportu Rocznego za rok obrotowy 2021.

Załączniki:

  1. Sprawozdanie Zarządu VOOLT S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.
  2. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2021.
  3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2021.
  4. Oświadczenie Spółki w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Raport Roczny VOOLT – Raport Roczny za Rok Obrotowy 2021

Raport Roczny VOOLT – Załącznik #1 – Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki

Raport Roczny VOOLT – Załącznik #2 – Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe

Raport Roczny VOOLT – Załącznik #3 – Sprawozdanie Biegłego Rewidenta – Spółka

Raport Roczny VOOLT – Załącznik #4 – Dobre Praktyki Spółki Notowanej na NewConnect