ESPI 1/2020: Aktualizacja Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Novavis na lata 2020 – 2023

Zarząd Novavis S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 31 stycznia 2020 roku podjął Uchwałę w sprawie zaktualizowania strategii Grupy Kapitałowej Novavis na lata 2020 – 2023, która pierwotnie opublikowana została w Dokumencie Informacyjnym, a następnie uzupełniona raportem EBI numer 62/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku („Założenia strategii rozwoju Novavis Spółka Akcyjna na lata 2015 – 2018”).

 

Planowana aktualizacja Strategii dotyczyć będzie w szczególności następujących obszarów:

 

  1. Współpraca z indywidualnymi i instytucjonalnymi inwestorami kapitałowymi, mająca na celu możliwe dokapitalizowanie Novavis Spółki Akcyjnej, jak i podmiotów celowych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Novavis.
  2. Przekształcenie podmiotu VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną w ramach wdrożenia strategii zarządzania Grupą Kapitałową Novavis w oparciu o strukturę macierzową.
  3. Akwizycja poprzez spółki celowe z Grupy Kapitałowej Novavis podmiotów o podobnym profilu działalności, posiadających wykwalifikowane kadry oraz doświadczenie na polskim rynku odnawialnych źródeł energii.
  4. Rozszerzenie skali działalności oraz zdynamizowanie prac Grupy Kapitałowej Novavis na polskim rynku w obszarze odnawialnych źródeł energii, w szczególności w sektorze B2B, dużych projektów fotowoltaicznych, a także magazynowania energii.
  5. Analiza obszarów i potencjału działalności międzynarodowej w zakresie realizacji wielkoskalowych inwestycji fotowoltaicznych on-grid i off-grid.

 

W związku z podjętą Uchwałą Zarząd Emitenta przedstawił Radzie Nadzorczej kierunkowe informacje o planowanych przedsięwzięciach oraz prowadzonych rozmowach, które do dnia 31 marca 2020 roku zostaną opisane i opracowane w Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Novavis na lata 2020 – 2023 i przekazane w formie finalnego dokumentu na ręce Rady Nadzorczej Emitenta do zaopiniowania.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu