ESPI 11/2013: Przekroczenie progu 25% w ogólnej liczbie głosów na WZA Novavis S.A.

Zarząd Novavis S.A. _”Spółka”_ informuje, iż dnia 2 grudnia 2013 roku Spółka otrzymała od Pana Wojciecha Żaka zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Z przekazanej informacji wynika, że w dniu 29 listopada 2013 roku Prezes Zarządu Wojciech Żak, nabył łącznie poza rynkiem 70.000 sztuk akcji Spółki Novavis S.A.

Przed zakupem akcji Pan Wojciech Żak posiadał 620.000 sztuk akcji, co stanowiło 22,55% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 22,55% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Po dokonaniu transakcji kupna Pan Wojciech Żak posiada 690.000 sztuk akcji, co stanowi 25,09% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 25,09% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.