ESPI 12/2020: Zawarcie porozumienia dotyczącego rozwiązania umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI o numerze 5/2020 („Zawarcie znaczącej umowy przedwstępnej sprzedaży aktywów Novavis S.A.”) z dnia 22 maja 2020 roku, Zarząd Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2020 roku Emitent zawarł ze spółką pod firmą Fundusz Nowych Technologii Enter Finto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie porozumienie dotyczące rozwiązania umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów w spółce CAC PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Porozumienie”).

 

Zgodnie z treścią zawartego Porozumienia, rozwiązaniu za porozumieniem stron uległa przedwstępna umowa sprzedaży udziałów w CAC PV spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, a strony zrzekły się wszelkich wzajemnych roszczeń, w tym roszczeń o zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów w spółce CAC PV spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednocześnie Fundusz Nowych Technologii Enter Finto Spółka Akcyjna oświadczył w treści Porozumienia, że cofa wezwanie do zawarcia umowy przyrzeczonej, o którym Emitent informował w dniu 23 czerwca bieżącego roku raportem bieżącym ESPI o numerze 8/2020 („Wezwanie do zawarcia umowy przyrzeczonej”).

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu