ESPI 13/2021: Otrzymanie od spółki stowarzyszonej informacji o propozycji dofinansowania w ramach programu Innovation Fund Large Scale Projects

Temat:

Otrzymanie od spółki stowarzyszonej informacji o propozycji dofinansowania w ramach programu Innovation Fund Large Scale Projects

 

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd VOOLT S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 30 września 2021 roku Storion Energy Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka stowarzyszona Grupy Kapitałowej VOOLT) przekazała Emitentowi następującą informację:

 

„W nawiązaniu do informacji o złożeniu wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Innovation Fund Large Scale Projects (o której VOOLT Spółka Akcyjna poinformowała komunikatem bieżącym ESPI o numerze 32/2020 z dnia 30 października 2020 roku) oznajmiamy, że w dniu 30 września 2021 roku Lider Konsorcjum, to jest spółka Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy powiadomiła Zarząd Storion Energy Poland sp. z o.o. o otrzymaniu propozycji dofinansowania w ramach projektu „Me Grid – a system of active and intelligent e-prosumer green energy production and storage network”.

 

Zgodnie z uzyskaną w dniu dzisiejszym informacją od spółki Biomass Energy Project S.A., proponowana przez Komisję Europejską wartość wsparcia wynosi około 22 974 000,00 EUR (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące Euro). Pierwotna wartość wnioskowanego wsparcia wynosiła 32 500 500 EUR (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy pięćset Euro), zaś wartość projektu określona została na 56 035 344,80 EUR (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery Euro i 80/100).

 

Celem projektu będzie zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz stabilizacja ich efektywności poprzez stworzenie inteligentnej sieci z własnym systemem magazynowania energii, która połączy wielu prosumentów za pośrednictwem inteligentnego przyłącza energetycznego. W ramach projektu przewidywane jest wybudowanie hybrydowego systemu magazynowania energii, wykorzystującego akumulatory litowo-jonowe, redukcyjne baterie przepływowe oraz innowacyjną technologię wodorową – tak zwany „zielony wodór”, a także rozproszonych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 20 MW dla prosumentów. Zbudowanie autorskiego systemu automatyki pozwoli na pełną koordynację funkcji i działanie systemu zarządzania siecią smart grid oraz magazynami energii. Tak powstały system będzie pewnego rodzaju „wirtualną elektrownią”, zagospodarowującą nadwyżki energii powstające w źródłach odnawialnych. Poprzez wykorzystanie systemów magazynowania energii oraz prognozowanie produkcji i zużycia energii elektrycznej, możliwe będzie bilansowanie niedoboru bądź nadmiaru produkowanej energii z odnawialnych źródeł energii. Powyższe pozwoli na świadczenie usług systemowych służących stabilizacji i regulacji pracy sieci dystrybucyjnej węzła energetycznego.

 

Wniosek o dofinansowanie został złożony przez konsorcjum, w którego skład wchodzą spółki Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Lider Konsorcjum), Storion Energy Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Członek Konsorcjum) oraz PoPi sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Członek Konsorcjum).”

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu