EBI 26/2021: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki VOOLT S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 24 września 2021 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone przez Członka Rady Nadzorczej VOOLT S.A. Zgodnie z treścią zawiadomienia Pan Leszek Puścian złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta, ze skutkiem na dzień odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. W treści otrzymanej informacji nie podano przyczyny rezygnacji.

 

Zarząd Emitenta oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Leszkowi Puścianowi za jego zaangażowanie i wkład w działalność Spółki w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.

 

Skład Rady Nadzorczej Emitenta zostanie uzupełniony na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy VOOLT Spółki Akcyjnej.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu