ESPI 21/2020: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Temat:
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Treść raportu:

Zarząd Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 8 września 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku („Rozporządzenie MAR”), dotyczące transakcji na niepublicznych akcjach serii D oraz E Spółki.

 

Zgodnie z otrzymaną informacją, w dniu 7 września 2020 roku spółka Marshall Nordic Limited zawarła umowę sprzedaży 1 037 898 niepublicznych akcji serii D oraz 3 062 102 niepublicznych akcji serii E, to jest łącznie 4 100 000 niepublicznych akcji Novavis Spółka Akcyjna. Transakcja odbyła się za pośrednictwem domu maklerskiego, poza obrotem zorganizowanym w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi i jest jednym z etapów niezbędnych do realizacji zapisów trójstronnej Umowy Inwestycyjnej zawartej w dniu 24 sierpnia 2020 roku pomiędzy Rubicon Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Impera Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Marshall Nordic Limited z siedzibą w Londynie.

 

Przeniesienie własności akcji Novavis S.A. na rzecz nabywcy nastąpi po wydaniu akcji Emitenta będących przedmiotem umowy sprzedaży akcji oraz po spełnieniu się warunku zawieszającego to jest po zapłacie części ceny sprzedaży akcji Novavis S.A., co – zgodnie z zawartą w dniu 24 sierpnia 2020 roku Umową Inwestycyjną pomiędzy Rubicon Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Impera Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Marshall Nordic Limited z siedzibą w Londynie – nastąpi do dnia 30 października 2020 roku.

 

Przed przeniesieniem własności niepublicznych akcji serii D oraz E Emitenta, spółka Marshall Nordic Limited posiada 6 138 602 akcje Emitenta, które stanowią 72,89% ogólnej liczby akcji. Uprawniają one do wykonywania 6 138 602 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A., co stanowi 72,89% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

 

Po przeniesieniu własności niepublicznych akcji serii D oraz E Emitenta, spółka Marshall Nordic Limited posiadać będzie 2 038 602 akcje Emitenta, które stanowić będą 24,21% ogólnej liczby akcji. Będą one uprawniać do wykonywania 2 038 602 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A., co stanowić będzie 24,21% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

 

Jednocześnie spółka Marshall Nordic Limited poinformowała Zarząd Novavis S.A. w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż po przeniesieniu własności niepublicznych akcji serii D oraz E Emitenta na nabywcę, co nastąpić ma do dnia 30 października bieżącego roku, zmniejszeniu ulegnie jej udział w ogólnej liczbie głosów Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. poniżej progu 25%.

 

Treść otrzymanego zawiadomienia od spółki Marshall Nordic Limited, której Dyrektorem Zarządzającym jest Pan Marek Stachura – Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta – stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Załącznik:
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR – Marshall Nordic Limited

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu