ESPI 22/2020: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Temat:
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Treść raportu:

Zarząd Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 8 września 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku („Rozporządzenie MAR”), dotyczące transakcji na niepublicznych akcjach serii D Spółki.

 

Zgodnie z otrzymaną informacją, w dniu 7 września 2020 roku Pan Wojciech Żak zawarł umowę sprzedaży 132 727 niepublicznych akcji serii D Novavis Spółka Akcyjna. Transakcja odbyła się za pośrednictwem domu maklerskiego, poza obrotem zorganizowanym w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Przeniesienie własności akcji Novavis S.A. na rzecz nabywcy nastąpi do dnia 30 października 2020 roku.

 

Przed przeniesieniem własności niepublicznych akcji serii D Emitenta, Pan Wojciech Żak posiada 657 162 akcje Spółki, które stanowią 7,80% ogólnej liczby akcji i uprawniają do wykonywania 657 162 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A., co stanowi 7,80% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Po przeniesieniu własności niepublicznych akcji serii D Emitenta, Pan Wojciech Żak posiadać będzie 524 435 akcji Spółki, które stanowić będą 6,23% ogólnej liczby akcji i uprawniać będą do wykonywania 524 435 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A., co stanowić będzie 6,23% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

 

Treść otrzymanego zawiadomienia od Pana Wojciecha Żaka – Prezesa Zarządu Novavis Spółki Akcyjnej – stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Załącznik:
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR – Wojciech Żak

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu