ESPI 23/2020: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Temat:
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Treść raportu:

Zarząd Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 11 września 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku („Rozporządzenie MAR”), dotyczące transakcji na niepublicznych akcjach serii D Spółki.

 

Zbycie przez spółkę Marshall Nordic Limited łącznie 420 000 niepublicznych akcji serii D Novavis S.A. odbyło się za pośrednictwem domu maklerskiego, poza obrotem zorganizowanym w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Zawarta transakcja jest jednym z etapów związanych z realizacją trójstronnej Umowy Inwestycyjnej zawartej w dniu 24 sierpnia 2020 roku.

 

Przed dokonaniem transakcji zbycia akcji serii D, spółka Marshall Nordic Limited posiadała 6 138 602 akcje Emitenta, które stanowiły 72,89% ogólnej liczby akcji. Uprawniały one do wykonywania 6 138 602 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A., co stanowiło 72,89% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

 

Po dokonaniu transakcji zbycia akcji serii D, spółka Marshall Nordic Limited posiada 5 718 602 akcje Emitenta, które stanowią 67,90% ogólnej liczby akcji. Uprawniają one do wykonywania 5 718 602 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A., co stanowi 67,90% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

 

Jednocześnie spółka Marshall Nordic Limited poinformowała Zarząd Novavis S.A. w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w związku z dokonanym zbyciem 420 000 niepublicznych akcji serii D Emitenta, zmniejszeniu uległ jej udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. poniżej progu 70%.

 

Treść otrzymanego zawiadomienia od spółki Marshall Nordic Limited, której Dyrektorem Zarządzającym jest Pan Marek Stachura – Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta – stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Załącznik:
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR – Marshall Nordic Limited

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu